วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 13:32:44
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 17:10:10 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่3.3)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 29 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 3 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 26 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้     3.1 ไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนเกษตร     3.2 ไปทำระบบน้ำหมุนเวียน ให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    3.3 ไปทำระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณยังมีไม่พอ     3.4 ไปทำระบบสูบน้ำ และ ระบบแสงสว่างในห้องอบสมุนไพร และโฮมสเตย์ ที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

 1. เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3 ราย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 15:04:14
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:53:31 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมทีมโครงการ เพื่อออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูล
 2. นัดวันลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โดยประสานงานกับชาวบ้านในครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป้าหมายครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และครัวเรือนที่ยังไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน จำนวน 20 ครัวเรือน **ข้อควรปฏิบัติการลงพื้นที่ 1. การลงพื้นที่ ต้องมีการนัดล่วงหน้า และบางบ้านต้องไปซ้ำ เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน สาเหตุคือลืมนัด หรือ ติดธุระกระทันหัน 2. ควรลงพื้นที่อย่างน้อย 2 คน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

**ผลการใช้งานเตาชีวมวล (สำหรับครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน) 1. เตาชีวมวลมีการประหยัดไม้ฟืนได้จริง โดยปกติจะมีการใช้ไม้ฟืนเดือนละ 35กระสอบ ตอนนี้ลดลงเหลือ 20กระสอบ สำหรับครัวเรือนที่มีอาชีพปรุงแกงขาย 2. เตาชีวมวลจุดติดไฟได้เร็ว 3. เตาชีวมวลบางบ้านบอกว่าให้ความร้อนช้า ควรปรับปรุงให้เพดานรองฟืน ขยับขี้นมาใกล้กับขาวางของหม้อหุงต้ม 4. บางบ้านบอกไม่ได้ใช้แก๊สเลยตั้งแต่มีเตาชีวมวล ค่าใช้จ่ายด้านแก๊สจึงลดลงมา

**ข้อมูลทั่วไป 1. พลังงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ พลังงานน้ำมัน
2. ช่วงเดือนเมษายน มีการใช้น้ำมากขึ้นทุกบ้าน โดยปริมาณการใช้น้ำเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิม 3. มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย จากการสร้างความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
3 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 13:50:22
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:52:30 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่3.4)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 5 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 21 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้     3.1 ไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน และ ชักน้ำเข้านา     3.2 ไปทำระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณของตัวเองยังมีไม่พอ     3.3 ไปทำระบบแสงสว่างในโรงเรือนของฟาร์มเลี้ยงไก่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่เดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 12,000 บาท     3.4 สนใจติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ในรีสอร์ท เน้นการท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อน ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง     3.5 ทำน้ำพุเล็กๆ เพื่อจัดสวนให้ร้านอาหาร ที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 4. เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 5 ราย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
11 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 16:00:01
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 15:50:30 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 22 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 4 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 18 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 3. ผู้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่บ้านอยู่แล้ว ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้เลย สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปแก้ไขการใช้งาน ให้สะดวกขึ้น และมีการติดต่อกลับมาสอบถาม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองว่าต่อวงจรการผลิตไฟฟ้าได้ถูกต้องหรือไม่

 4. เกิดเครือข่ายผู้ใช้งานจริง จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งเกิดจากการสอบถามเพื่อจะเชื่อมโยงประสบการณ์การใช้โซลาร์เซลล์ในอนาคต
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
20 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15:22:51
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:09:16 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ณ ศาลาหมู่บ้าน มีผู้ร่วมเข้าประชุม 13 คน คณะทำงานและ ภาคีเครือข่าย วาระในการประชุมติดตาม 1. ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่
วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน กิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมสามาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้การทำ และใช้สิ่งทดแทนสารเคมี กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  เกิดผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์โครงการ การทำเกษตรอินทรีย์บ้านควนคง

ขัั้นที่ 1 ผลลัพธ์ มีการเรียนรู้สถานการณ์และกระทบการใช้สารเคมี มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน 100 ครัวเรือน เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน ขั้นที่ 2 ผลลัพธ์ เกิดกลไกและกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมีในกลุ่มบ้านต้นแบบ กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด
  เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน เกิดคณะทำงานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทำเกษตรในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 3 ผลลัพธ์ มีครอบบครัวต้นแบบทำเกษตรปลอดสารเคมี เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่  กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 การเก็บสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี กิจกรรมที่ 8 เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล กิจกรรมที่ยังเหลืออยู่จะดำเนินงานอย่างต่อและจะมีการกำหนดแผนงานในการประชุมเดือนถัดไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการติดตามประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงตามขั้นบันไดผลลัพธ์มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่มีข้อมูลชัดเจน
มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน  100 ครัวเรือน  เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 10:41:17
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:08:32 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรม สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 40 ครัวเรือน ในการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน และจะมีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับคัดเลือดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบที่มีความโดดเด่น 3 ครัวเรือน 1. ครัวเรือนของ นายกระจ่าง นุ่นดำ 2. ครัวเรือน 3. ครัวเรือน
คัดเลือดโดยสมาชิกกลุ่มครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 3 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยหมักแห้ง การใช้สารทดแทนสารเคมี ที่สามารถผลิตใช้เองได้ และสามารถทอดถ่ายวิธีการทำให้แก่สมาชิกครัวเรือนต้นแบบและบุคคลที่สนใจ ได้เป็นอย่างดี มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเลิกใช้สารเคมี ในการทำเกษตร เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยากร ในการทำเกษตรอินทรย์
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 แปลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 12:40:13
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:04:37 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 8 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี

  1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้
สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  งบประมาณกิจกรรม - ค่าวัสดุแปลงสาธิต กระบะถุงแสนดีขนาด เมตร 2 คณู 60 ราคาชุดละ 200 บาท จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 4 ชุด  เป็นเงิน 2400 บาท - เมล็ดพันธ์ จำนวน 3 ครัวเรือนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท  - ค่าวัสดุทำปุ๋ย จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท - ค่าวัสดุทำสารทดแทนสารเคมี จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท  รวมงบประมาณ 6000 บาท     2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี  กำหนดวันเป็นวันที่ 27และ 28 กราฎาคม 2562 แบ่งหน้าที่คณะทำงานออกเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในเวที่คืนข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้  สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี

 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 14:03:31
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 12:42:48 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 6 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การทำและใช้สารทดแทนสารเคมี 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี

 1. กิจกรรมการ เรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 41 คน เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยน้ำหมัก เรียนรู้การใช้สารเกษตรชีวภัณฑ์ เช่นการดักจับแมลง สารไล่แมลง สมาชิกกลุ่มต้นแบบ ให้ความสนใจเรียนรู้การทำ และปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักแห้ง และทำสารเกษตรชีวภาพจับแมลง สารไล่แมลง โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการและหมอดินอาสา ให้ความรู้ สร้างความเช้าใจ งบประมาณค่าใช้จ่าย กิจกรรม ทั้งหมด 12900 บาท ค่าประสานงาน 300 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 3200 บาท ค่าตอบแนวิทยากรจำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2400 บาท ค่าวีสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก 3000 บาท ค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำสารทดแทนสารเคมี 2000 บาท
  ผลลัพัธ์ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนรู้การทำและใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี
 2. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งและลงมือปฏิบัติทดลองทำจริง
 3. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนธรรมชาติ ที่หาวัสดุดิบได้ตามท้องถิ่น


 4. กำหนดการทำกิจกรรม
  สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ แจ้งรายละเอียดกิจกรรม 1. คัดเลือกครอบครัวที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกำหนดแผนกิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แบ่งหน้าที่มอบหมายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมเรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี

 2. ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรมสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 3. มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:30:43
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 16:08:02 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน fโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียด 1.การติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่่ 3 2.การจัดสร้างแผนที่การจัดการขยะทั้งชุมชนทุกประเภทของขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดในกิจกรรมต่อไป
1.ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา 2.ร่วมกันกำหนดแผนงานการดำเนินงานกิจกรรม และกำหนดการทำกิจกรรมต่างที่จะปฏิบัติ 3.มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 15 พ.ค. 2562 16:08:39
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 14:03:12 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 7

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป คือกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และจะจัดการกันอย่างไร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:51:37
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:52:51 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุม 50 คน สถานที่ประชุมคือศาลาหมู่บ้านทางเกวียน
1.รับซื้อขายขยะในชุมชนเพื่อที่จะจัดตั้งธนาคารขยะภายในชุมชน 2.การรับซื้อขยะภายในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน และกำหนดราคาการรับซื้อ
1.ขวดพลาสติก 2.ขวดพลาสติกขาวขุ่น 3.ขวดแก้วสีชา 4.ขวดแก้ว 5.กระดาษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
18 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 10:44:16
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:52:05 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในกิจกรรมจะมีคณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้กำนันเจริญศักดิ์ ชูสงค ประกาศทางหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงรายละเอียดกิจกรรมร่วมกัน
1.เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.-30 น 2.เดินเก็บขยะถนนสองข้างทางถนนเส้นทางในหมู่บ้านทางเกวียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการเก็บขยะตั้งแต่เริ่มโครงการมาครั้งนี้มีจำนวนขยะลดน้อยลง ขยะจากสองข้างถนนในหมู่บ้านมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่มันกะเป็นกล่องนม และถุงพลาสติก และคนในชุมชนมองเห็นถึงความสำคัญของขยะมากขึ้น สามารถแยกขยะได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
26 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 19 มีนาคม 2562 21:34:24
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15:32:40 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสมาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี

 • photo ผลการตรวจเลือกสารเคมีตกค้างของกลุ่มสมาชิก
  ผลการตรวจเลือกสารเคมีตกค้างของกลุ่มสมาชิก
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
  การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
  การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
  การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
  ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
  ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร
  คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร
 • photo คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร
  คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรม จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน ที่ศาลาหมู่บ้าน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม จากเวทีสร้างความเข้าใจของโครงการ ได้มีการรับสมัครตัวแทนครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน ได้ตามที่กำหนด และมีการนัดแนะ มาทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องได้ผลจริง และ จะมีการ คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรจาก 3 กลุ่มบ้านรวม 6 คน ร่วมกับคณะทำงานตามโครงการ 4 คน รวมเป็น 10 คน เพื่อการทำงานขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ในระยะดำเนินงานเป็น เวลา 10 เดือน เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมทั่วชุมชน และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ การทำเกษตรอินทนรีย์ เป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และชุมชนอื่นๆที่สนใจ การลด ละ เลิก หันมา ทำการเกษตรอินทรีย์ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ต้องมีการทำกิจกรรมตามแผน การเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี การสร้างวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ และร่วมสรุปการทำเกษรตรของกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน ทั้งหมดเป็นเรียนรู้และสู่การปฏิบัติ เป็นตัวแทนของคนในชุมชนตามแผนสู่การทำเกษตรอินทรีย์พื้นที่บ้านควนคง

ช่วงบ่าย คณะทำงานและ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ ร่วมกำหนดกติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี มี ดังนี้

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง
 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก
 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด

การตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1จำนวน 50 คน โดย คุณสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธาสุข ผลเป็นดังนี้

 1. ไม่พบ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4

 2. พบปลอดภัย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16

 3. พบเสียง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22

 4. พบไมปลอดภัย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58


  สรุป ผลการการตรวจเลือด ไม่พบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รวมพบ 46 คิดเป็นร้อยละ 96

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน เพื่อ   - คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรจาก 3 กลุ่มบ้านรวม 6 คน ร่วมกับคณะทำงานตามโครงการ 4 คน รวมเป็น 10 คน


ร่วมกำหนดกติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน ครั้งที่ 1 ผลการการตรวจเลือด ไม่พบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4  รวมพบ 46 คิดเป็นร้อยละ 96

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 15 พ.ค. 2562 12:45:13
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 12:30:21 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

 • photo หลังจากเก็บขยะ
  หลังจากเก็บขยะ
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน 25 คน และตัวแทนครัวเรือน 25 คน โดยร่วมกันเดินเก็บขยะถนนสองข้างทางถนนเส้นทางในหมู่บ้านทางเกวียนตั้งแต่ศาลาหมู่บ้านขึ้นไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เริ่มมีจำนวนขยะลดลง และคนในชุมชนมองเห็นถึงความสำคัญของขยะมากขึ้น สามารถแยกขยะได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
7 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 12:13:52
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 15:59:40 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี

 • photo วิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง
  วิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้
  สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้
 • photo วิทยากรให้ความรู้การทำสารไล่แมลงจากวัสดุดิบธรรมชาติ
  วิทยากรให้ความรู้การทำสารไล่แมลงจากวัสดุดิบธรรมชาติ
 • photo วิทยากร เกษตรตำบล
  วิทยากร เกษตรตำบล
 • photo ลงมือปฏิบัติการทำสารไล่แมลง
  ลงมือปฏิบัติการทำสารไล่แมลง
 • photo ผลงานการทำปุ๋ยหมักแห้ง
  ผลงานการทำปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo สมาชิกต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี
  สมาชิกต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแห้ง
  ลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแห้ง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรม เรียนรู้การทำปุ๋ย และใช้สารทดแทนสารเคมี จัดขึ้นที่พื้นที่บ้านต้นแบบ บ้านผู้ใหญ่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน  เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้การำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ และเรียนรู้การใช้เกษตรชีวภัณฑ์ โดยช่วงเช้าเรียนร้ํูการทำปุ๋ยหมักแห้ง และการปุ๋ยหมักน้ำ มีวิทยากร นายเสนอ  จันทร์งาม  หมอดินอาสาประจำตำบล ตำนาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ย หมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ  และให้สมาชิกมีการลงมือปฏิบัติทำจริง ในการทำปุ๋ยหมักแห้ง  มีวัสดุดิบ  มูลวัว เศษหญ้าแห้ง ฟ่างแห้ง และใบไม้  กากน้ำตาล  สารเร่ง พ.ด 1
วิธีทำการทำปุ๋ยหมักแห้ง
1. นำวัสดุดิบมาฝากซ้อนเป็นชั้นๆ 2. แล้วรดด้วยกากน้ำตาล สารเร่ง พ.ด 1 3. คลุมด้วยพลาสติกสีดำ
4. เมื่อถึงระยะที่กำหนดในการพริก 10 วัน/ครั้ง เป็นจำนวน 3 ครั้ง เมื่อกำหนดก็นำปุ๋ยหมักแห้งมาใช้ได้เลย

ช่วงบ่าย เรียนรู้การทำสมุนไพรไล่แมลง โดย วิทยากร นายพงค์พันธ์  เตชะนราสงค์  เกษตรตำบลตำนาน
ส่วนผสมของน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  ได้แก่ 1. ตะไคร้ 2. ข่าแก่ 3. น้ำส้มสายชู 4. แอลกฮอล์ 40 ดีกรี(เหล้าขาว)

วิธีทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง 1.  นำข่าแก่ กับ ตะไคร้ ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถังหมัก คลุมเคล้าให้เข้ากัน 2. จากนั้นนำน้ำส้มสายชู 1 แก้ว ใส่ตามลงไป น้ำส้มสายชูนั้นมีกลิ่นฉุนรุนแรง และมีฤทธิ์กัดกร่อนช่วยกำจัดไข่แมลงได้ดีระดับหนึ่ง 3. นำแอกฮอลล์ 40 ดีกรีใส่ตามลงไปพอท่มสมุนไพร แอกฮออล์จะไปทำปฎิกิริยากับ ข่า ตะไคร้ ในถังหมักช่วยสกัดน้ำมนหอมระเหย และกลิ่นฉุนจากสมุนไพร อย่าง ตะไคร้ และ ข่า ออกมาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลิ่นฉุนที่แมลงไม่ชอบ ช่วยขับไล่แมลงได้ผลดี 4. จากนั้นปิดฝาถังหมัก หมักทิงไว้ 24 ชั่วโมง  สูตรนี้เป็นน้ำหมักสมุนไพรแบบเร่งด่วนหมักไว้แค่ 1 วัน ก็สามารถนำออกมาใช้ได้เลย แต่หากหมักไว้แล้วใช้ไม่หมดสามารถหมักเก็บไว้ได้เรื่อย ๆ เพาระสูตรนี่ยิ่งหมักนานตัวน้ำมันหอมระเหยในพืชก็เข้มข้น ทำให้น้ำหมักสมุนไพรเข้มข้นและใช้ผลมากขึ้น

การใช้งาน  อัตราส่นในการใช้ คือ น้ำหมักสมุนไพร 2 ช้อนโต๊ะ น้ำยาล้างจาน 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร เก็บไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปี ยิ่งหมักนาน ยิ่งใช้ได้ผลดีเยี่ยม เวลาที่เหมาะสมในการใช้น้ำหมักสมุนไล่แมลงตัวนี้ คือ ช่วงพลบค่ำ ซึ่งแมลงจะชอบออกมาหากินในช่วงนั้น  ทั้งนี้ กลิ่นฉุน จากน้ำหมักนั้นใช้ได้ผลสำหรับการขับไล่แมลงเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดได้แบบสารเคมี  แต่ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ และ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้เอง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งและลงมือปฏิบัติทดลองทำจริง
 2. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนธรรมชาติ ที่หาวัสดุดิบได้ตามท้องถิ่น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 7 พ.ค. 2562 11:55:47
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 14:05:00 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5

 • photo ทบทวนการดำเนินงาน กำหนดวางแผนงาน
  ทบทวนการดำเนินงาน กำหนดวางแผนงาน
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 5 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
  1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานที่พื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี การทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์ และเรียนรู้การสร้างความร่วมมือเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมีที่ บ้านทุงยาว หมู่ที่11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จุงหวัดพัทลุง และการเรียนรู้ดูงานการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยน้ำ ที่บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม คณะทำงานแกนนำกลุ่มและภาคี จำนวน 13 คน การเรียนรู้ดูงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และ สมาชิกผู้เข้าเรียนรู้สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ มีการพูดคุยซักถาม สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิธีการทำ วิธีการใช้ ถือว่าเป็นการไปเรียนรู้ดูงานที่ถูกต้องตามกระบวนการ ไปเรียนรู้ นำม่สู่การปฏิบัติ การทำเกษตรปลอดสารเคมี งบประมาณค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายตามแผน งบกิจกรรม 6180 บาท
1. ค่าประสานงาน 300 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 13 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 780 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1300 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน 13 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1300 บาท 5. ค่าเช่ารถตู้1 คันๆละ 1800 บาท บวกค่านำ้เหมาจ่าย เป็นเงิน 2600บาท รวมงบกิจกรรมทั้งหมด 6180 บาท

 1. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 1. เก็บข้อมูลการใช้สารเคมี และข้อมูลผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชุมชน ตามแบบที่คณะทำงานงานกำหนด 2. นำข้อมูลการใช้สารเคมีมาวิเคราะห์ โดยคณะทำงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลคืนสู่ชุมชนในเวทีปิดโครงการ การทำกิจกรรมการเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี จะแบ่งงานกัน เป็น 2 ช่วง การดำเนินงาน ช่วงที่ 1 จะเป็นการออกสำรวจข้อมูลโดยคณะทำงาน จำนวน 2 วัน กำหนดวันในวันที่ 25-26 พค 2562 ช่วงที่ 2 จะนำข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ข้อมูล โดย คณะทำงาน แกนนำกลุ่ม ภาคีเครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ในวันประชุมคณะทำงานของเดือนถัดไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานที่พื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์

 2. ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี

 3. มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 15:26:35
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 17:25:53 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รับสมัครครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด จำนวน 16 ครัวเรือน 2.หนุนเสริมวัสดุอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยน จำนวน 16 ครัวเรือน 3.จัดทำป้ายชื่อและป้ายสื่อการเรียนในแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดกติกาของศูนย์เรียนรู้ทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คือ เตาชีวมวล
 2. มีแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนด้านพลังงานสะอาด จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้   2.1 แหล่งเรียนรู้ ชื่อโรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 153 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานเตาชีวมวล   2.2 แหล่งเรียนรู้ ชื่อเครือข่ายฅนกินแดด ตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ เลขที่ 212 ม. 7  ต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเตาชีวมวล
 3. มีการกรอกใบสมัครเพื่อความสมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากทุกแหล่งเรียนรู้
 4. มีการกำหนดกติการเป็นแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้     4.1  ทางแหล่งเรียนรู้ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความสะดวกในการทำงาน และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น     4.2  แหล่งเรียนรู้จะต้องบอกต่อข้อมูลเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้อื่นได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
11 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 14 กรกฎาคม 2562 12:50:04
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 16:07:42 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 5 (กิจกรรมที่3.5)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการบรรยายและสาธิต เรื่อง การใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้ากิจกรรมการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายรับผู้สมัคร 20 คน
 4. ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตแก๊สชีวภาพใช้เองในครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานแก๊สชีวภาพอยู่แล้ว 3 คน และยังไม่เคยใช้งานแต่สนใจที่จะผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในอนาคต 19 คน

โดยความรู้ที่ได้รับ แบ่งได้เป็น

 1. ด้านวิชาการและปฎิบัติการ : สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ ว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไร และถ้าต้องการจะผลิตแก๊สชีวภาพได้ด้วยตัวเอง ต้องมีวินัยในการจัดการอย่างไร และต้นทุนในการผลิตแก๊สให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการใช้นั้นมีเท่าไหร่

 2. ด้านพฤติกรรม  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยลดการใช้แก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) แล้วหันมาใช้แก๊สชีวภาพแทนในอนาคต เพราะสามารถผลิตได้จากมูลสัตว์เลี้ยงและจากเศษอาหาร ส่งผลให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนได้อีกต่อหนึ่งด้วย

 3. ด้านเศรษฐกิจ  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้วิธีการปรับลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้ม ด้วยการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เอง และได้ทราบว่า เศษอาหาร หรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผ่านการหมักในบ่อแก๊ส สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในแปลงเกษตร

 4. ด้านสังคมชุมชน  :  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ ทั้งในด้านวิธีการผลิต การใช้เศษอาหาร เช่น โคนเห็ด กากมะพร้าว น้ำล้างปลา จะทำให้เกิดแก๊สจากการหมักเร็วขึ้น ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้มากขี้น รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาแก๊สไม่ออกมาตามท่อส่งแก๊ส ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในท่อส่งนั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
21 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 20:05:54
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 4 สิงหาคม 2562 11:49:29 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน จากโครงการ การจัดการพลังงานสะอาด เปิดให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและสังคม
 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาดูงาน
 3. กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ ตามระดับความเหมาะสม ต่อผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
 4. มีการจัดวงอภิปราย ถาม-ตอบ แบบปากเปล่า เพื่อทดสอบผู้เข้ามาเรียนรู้ ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน และต้องการให้แหล่งเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีกบ้าง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 52 คน เดินทางมาจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 2. กำหนดฐานการเรียนรู้ เป็น 4 ฐาน ได้แก่
      2.1 พลังงานแสงอาทิตย์กับการใช้ในครัวเรือน
      2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ กับการใช้งานในภาคการเกษตร และการประมง
      2.3 พลังงานชีวมวล สาธิตการใช้เตาชีวมวลประหยัดฟืน
      2.4 เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้
 3. วงอภิปราย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันสรุปเรื่องที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียน วิทยากรชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาพลังงานในปัจจุบัน ทัศนคติด้านการใช้พลังงานในอนาคต แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
 4. นักเรียนกล่าวแสดงความตั้งใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือนหรือในแปลงเกษตร เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:57:34
แก้ไขโดย khaodang เมื่อ 2 สิงหาคม 2562 15:50:09 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องเชิญจิตอาสาทุกท่านมาทำกิจกรรมกวาดขยะในวัดเขาแดงตะวันออกในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรอง วาระที่ 3 เรื่องติดตามรายงานความก้าวหน้าของชุมชนบ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ           - เรื่องแบบสรุปโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น           - เรื่องโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)           - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จะต้องลงทะเบียนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจะได้รับสิทธินับตั้งแต่วันลงทะเบียนจนอายุครบ 6 ปี           - การทำความดีด้วยหัวใจ ขอเชิญจิตอาสาทุกท่านมาทำกิจกรรมกวาดขยะในวัดเขาแดงตะวันออกในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น.           - เรื่องกองทุนหมู่บ้าน           - เรื่องไข้เลือดออก โดยให้พ่อ แม่ พี่น้องทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องน้ำขังข้างบ้านให้คว่ำให้หมดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย           - เรื่องโครงการคัดแยกขยะ ให้พ่อแม่พี่น้องนำขยะที่คัดแยกไว้ให้นำมาจำหน่ายในวันประชุม วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องต่างๆ ไม่มี วาระที่ 5 วาระอื่นๆ ไม่มี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)    มีผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน ผลลัพธ์ (Outcome)  วันนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่ได้นำขยะที่คัดแยกมาจากบ้านเพื่อนำมาจำหน่ายในที่ประชุม และทุกคนได้ลงในสมุดทำความดีด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.