วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 กรกฎาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีเมื่อ 15 กรกฎาคม 2561 11:32:03
แก้ไขโดย ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี เมื่อ 26 มกราคม 2562 10:02:30 น.

ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ

 • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
   อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
  • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
    อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (80)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ 50 ล้าน)

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   -บันทีกข้อมูลรายละเอียดโครงการ -บันทึกข้อมูลกิจกรรม -บันทึกข้อมูลองค์กร

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   รายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ จำนวน 3 กิจกรรม

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   6 ตุลาคม 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 15:44:04
   Project trainer
   แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 18:12:07 น.

   ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

   ชื่อกิจกรรม : สรุปประชุมแกนประสานพี่เลี้ยง (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) (กรุงเทพ)

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   สรุปเตรียมงาน มหกรรมสุขภาพ และวางแผนการทำงานกับกองทุนสุขภาพตำบลฯ

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   สรุปเตรียมงาน มหกรรมสุขภาพ จัดบูท PA และเสวนา - ภาคเหนือ จัด วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561
   - ภาคอีสาน จัด วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561

   จากมติสมัชชา ข้อที่ 1 นำมาสู่ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมติดังกล่าวในงานมหกรรมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ กิจกรรมและการจัดพื้นที่เพื่อนำไปสู่การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น
   รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดเสวนาถอดบทเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกายในเขตภาคอีสาน 2. การจัดบูทนิทรรศการเพื่อสื่อสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ขนาดบูทประมาณ 2 x 3 เมตร) 3. การจัดเสวนาสรุปบทเรียนการดำเนินการโครงการกับกองทุนสุขภาพตำบล 4. แลกเปลี่ยนข้อเสนอในพื้นที่ เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ ในการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   12 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 17:37:09
   Project trainer
   แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 17:42:47 น.

   ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

   ชื่อกิจกรรม : การประชุมวางแผนและติดตาม มติสมัชชาข้อ 3 สถาปนิค (สช.กรุงเทพฯ)

   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         การประชุมวางแผนและติดตาม มติสมัชชาข้อ 3 สถาปนิคฯ 3.1 การวางหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงฯ 3.2 ให้พื้นที่กลางเปิดโอกาสให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ปรึกษาหารือขับเคลื่อน
         1. การขับเคลื่อนกับองค์กรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมืองเป็นหลัก
         2. องค์กรวิชาชีพ มีคู่มือแนะนำหลักเกณฑ์ จะเสร็จประมาณปลายเดือน มกราคม ถึง กพ.นี้
         ในคู่มือจะมีทั้ง Process และ settings

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         2 พฤศจิกายน 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 16:21:05
         Project trainer
         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 17:32:40 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมความก้าวหน้าเศรษฐศาสตร์ PA (สจรส.มอ.)

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประชุมความก้าวหน้าเศรษฐศาสตร์ PA

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิจัย เรื่อง ค ว า ม คุ้ม ค่า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส่ง เ ส ริม ก า ร เ พิ่ม กิจ ก ร ร ม ท า ง ก า ย ข อ ง ค น ไ ท ย เ พื่อล ด ค ว า ม เ สี่ย ง ข อ ง ก า ร เ กิด โ ร ค ใ น ก ลุ่ม โ ร ค ไ ม่ติด ต่อ เ รื้อ รัง

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         18 ตุลาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 16:12:47
         Project trainer
         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 16:13:55 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผน PA เตรียมงานมหกรรสุขภาพ (สจรส.มอ.)

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประชุมวางแผน PA เตรียมงานมหกรรสุขภาพ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         1. เตรียมมหกรรมสุขภาพ ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ วันที่ 2-3 พ.ย.61 เรื่องบูทออกแบบบูทแบบพับได้ และเตรียมกระบวนการห้องย่อย
         2. เว็บ PA
          • เช็ค ลองกรอก / และ comment ที่ปรับแก้
         3. คู่มือพัฒนาโครงการ
          • เช็ค
          • ดูตัวอย่างเพิ่มเติม
          • ให้น้องกิ๊ฟอ่าน
         4. นัดพี่โอ๋และพี่นิ

         - คลินิกพัฒนาโครงการ - โปรแกรมกองทุน คุยกับ ผจก.และ สน.3
         5. แผนนัดพี่เลี้ยงแต่ละภาค
         ตามคุณภาพงานเก่า และขยายพื้นที่กองทุนใหม่
         1. ใต้ล่าง: ปัจจัยเสี่ยงนัด 30 ต.ค.61
         2. ใต้บน: นัดวันอีกที ให้ พี่เปิ้ล สปสช.ไปช่วย /ทีมพี่เผือก พี่ชยานิน
         3. เหนือ: คุยแผนกับ อ.สุวิทย์วันที่ 2 พย.นี้ / อาจมีทีมพี่แดงมาช่วยเสริม
         4. กลาง: วางแผนอีกที / พี่โต ดูเฉพาะนครสวรรค์
         5. อีสาน: วางแผนอีกที ปีนี้ทีมพี่ตุ๊กตากับพี่เต่า = ประมาณวันที่ 20 พย.61 6. นัด อ.ภารนี
         - สมัชชาปีนี้ อ.ภารนีจะมีเรื่อง พื้นที่สาธารณะเข้ามา
         - คุยกับพี่จันว่ามีประชุมกลุ่มเมื่อไหร่ / เราขอแทรกเข้าไปคุยด้วย

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         21 สิงหาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ตุลาคม 2561 13:15:34
         Project trainer
         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 16:12:59 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 1403 ชั้น 14 สจรส.มอ. เวลา 10.30 – 12.00 น.

         ผู้เข้าร่วมประชุม
         - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
         - ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
         - น.ส.จินดาวรรณ รามทอง - นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

         ประเด็นประชุม
         1. วางแผนเรื่อง คลินิกพัฒนาโครงการ
         2. วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
         3. วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         1.วางแผนเรื่องคลินิกพัฒนาโครงการ - การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. : ปฏิบัติตามแผน
         - พัฒนาคู่มือการพัฒนาโครงการ และการติดตาม และประเมินผลโครงการ: นัดประชุมวางแผนการทำคู่มือ
         - ปรับปรุงระบบ (เว็บไซต์ https://www.pathailand.com/) : นัดประชุมกับโปรแกรมเมอร์ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์
         - ดำเนินการคลินิกพัฒนาโครงการL นัดคุยกับ สสส. เรื่องลักษณะโครงการที่จะดำเนินคลินิกพัฒนาโครงการ
         2.วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) ยกระดับพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ให้เข้าใจเรื่อง PA เพื่อกรรมการกองทุนได้ขยาย- โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
         - ปรับปรุงระบบ http://localfund.happynetwork.org/ นัดพี่หมีกับพี่เอ๋ ปรับปรุงเว็บไซต์
         - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปฏิบัติตามแผน
         - ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน
         - การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสนับสนุน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน
         - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model ปฏิบัติตามแผน
         - การติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ติดตามโครงการของทีม สจรส.ม.อ.และทีมสังเคราะห์ ลงพื้นที่ 25 โครงการ ปฏิบัติตามแผน
         - การสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม สังเคราะห์และสกัด บทเรียน model การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ ทบทวนเอกสาร สรุป สังเคราะห์และสกัดบทเรียน model การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ปฏิบัติตามแผน
         - จัดทำเอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผน
         เพิ่มเติม นัด อ.ซอ อ.เพ็ญ อ.กุลทัต วาง timeline ทำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

         3.วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมติสมัชชา PA ดำเนินการตามแผนและมติสมัชชา
         - การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างพื้นที่ตัวอย่างที่ เทศบาลนครยะลา
         - การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

         4.การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
         - นัดประชุมกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคเหนือ กับภาคใต้ - ดูงานสร้างสุข สสส.ภาคเหนือ กับภาคอีสาน
         - นัดคุยกับอาจารย์ภารนีเรื่องจะขับเคลื่อนมติกับเครือข่ายสถาปนิค - ดำเนินการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         16 ตุลาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 16:01:34
         Project trainer
         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 16:03:07 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุม เศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (PA) (สจรส.มอ.)

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประชุมในประเด็น ดังนี้
         1. กระบวนการวิจัย 2. เป้าหมายของการวิจัย
         3. จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         สรุปประชุม ดังนี้
         1. ในมติสมัชชาพูดถึงการใช้มาตรการทางภาษี สิ่งที่พูดมาจะเป็นตุ๊กตา ถ้า PA ลด cost ได้จริง ก็จะนำไปเป็นข้อมูลหลักการและเหตุผล จะประหยัดค่าใช้จ่าย 1.1 สิ่งแรก PA ลดโรคเท่านี้ๆ
         1.2 ค่าใช้ในการรักษาโรคเท่านี้ๆ

         1. ความคุ้มค่าของโครงการ
          ไม่ต้องไปรู้หรอกว่า PA ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงเท่าไร แต่ว่าให้ไปดูการที่เรามี นวัตกรรมลงไป ทำให้คนเพิ่ม PA เท่าไร สมมติว่าโรงการนี้ทำให้คน มี PA เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์
          เช่น โครงการ 200,000 บาท ลงทุนไปในโครงการดูว่าคุ้มไหม

         2. สิ่งที่ต้องดู outcome ดู อินไดเรกด้วย เช่น การทำให้เกิดเครือข่ายการออกกำลังกาย กิจกรรมเสริมหลักสุตรแอคทีฟเพล
          ถ้าเปรียบเทียบตรงๆ จัด 5 หมื่น / คนละ 1000 บาท อันนี้จะง่ายเกินไป  บางครั้งไม่ได้บอก ต้องตีแอคตีวิตี ทางอ้อม ออกมาด้วย

         3. สิ่งที่ต้องตอบโจทย์ คือ ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนไทย
          สรุปการเขียน 2 โปรเจ๊ก

         4. ความคุ้มค่าของโครงการ
         5. มาตรการทางภาษี
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         3 ตุลาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 6 มกราคม 2562 15:34:14
         Project trainer
         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 6 มกราคม 2562 15:39:15 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (PA) กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. (สจรส.มอ.)

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประชุมประเด็นเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย
         1. แนะนำโครงการ PA ปี 1 ได้ผลักดันมติสมัชชา “กิจกรรมทางกาย” มีข้อ 1 ได้ผลักดันเรื่องมาตราการทางภาษีและการเงิน 2. อธิบายความหมายคำว่า กิจกรรมทางกาย  หมายถึงมากกว่าการออกกำลังกาย เช่น - การออกแรงในชีวิตประจำวัน
         - การเดินทาง
         - การออกกำลังกาย
         3. PA เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรค NCDs / มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
         4. มีแนวทางศึกษาความเป็นไปได้เรื่องมาตรการทางภาษี และมาตรการทางเงิน

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         สรุปประเด็น
         1. PA มีผลทางเศรษฐกิจ เป็นต้นทุน การทำโครงการ PA เพื่อเทียบมากน้อยแค่ไหน กับการลงทุนไปคุ้มหรือไม่

         1. มาตรทางภาษี ในหลายประเทศมีอยู่ อาจจะต้อง review เพิ่มเติม

         แนวทางในประเทศไทย
         1. โครงการส่งเสริม PA / รัฐบาลลงทุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโครงสร้าง / อัตราภาษี ภาษีที่เก็บโดยตรงกับ PA / เก็บภาษีอุปกรณ์กีฬา ให้ภาษีน้อยกว่า
         2. เครื่องมืออะไรทีเคยเก็บ โครงสร้างภาษี
         3. ภาษีนิติบุคคล BOI / สิทธิประโยชน์การลงทุนเศรษฐกิจ / การผลิต / ใช้อุปสรรคเครื่องมือ /โดยใช้โครงสร้างภาษี
         4. ดูงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         5. CSR บริษัทเอกชนทำในเรื่องนี้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริม PA เหมือนที่ผ่านมา CSR กับสิงแวดล้อม
         6. ทางอ้อม กฎระเบียบต่างๆ ตั้งชมรมเงื่อนไข
         - องค์กร > ขอทุน
         7. ดอกเบี้ย การกู้เงินในระบบ เช่น สถาบันการเงิน ออมสิน / ธกส. / ธอส.

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         8 กันยายน 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 4 ธันวาคม 2561 09:48:35
         แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 4 ธันวาคม 2561 09:54:01 น.

         ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก : ภาคใต้

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            7 กันยายน 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 15:39:23
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 16:26:25 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ การทำแผนงาน/โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 60 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่สุรา ยาสูบ สารเสพติดและการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยง  ต่อสุขภาพฯ และระบบอาหารและโภชนาการ โดย นายสังเวียน งาหัตถี และนางปริยากร ชาลีพรม แบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล เพื่อฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ระบบอาหารและโภชนาการ โดย ทีมวิทยากร ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอบัวใหญ่ (11 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)
            5) คณะกรรมการกองทุนอำเภอบัวใหญ่ (11 กองทุน) สามารถลงข้อมูลในโปรแกรมได้

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            9 สิงหาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 11:36:24
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 14:18:08 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกองทุนตำบลและข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล ภายใต้โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 50 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            -ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง -สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน/สังคม ความสำคัญของความเป็นมาของโครงการ -ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง สุรา ยาสูบ สารเสพติดและโภชนาการ โดย นายสังเวียน งาหัตถีและนางปริยากร ชาลีพรม บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ -แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนตำบล
            -การพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล
            โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และนายสุวัฒนะ วงปฏิมาพร ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (10 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            27 สิงหาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 13:07:05
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 13:07:31 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  จำนวน 60 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            -ทบทวนความเป็นมาของโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -ความสำคัญของการจัดการกิจกรรมทางกาย
            โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา/สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์
            -แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ โดย นายสุวัฒนะ วงปฏิมาพรและนางปริยากร ชาลีพรม การบันทึกข้อมูลโครงการ ทาง online และฝึกปฏิบัติการ โดย นายสังเวียน งาหัตถี วิทยากรกลุ่ม ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา นายสุวัฒนะ วงปฏิมาพรและนางปริยากร ชาลีพรม ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เ

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            12 กันยายน 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 13:12:05
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 12:41:47 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ การทำแผนงาน/โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  จำนวน 60 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่สุรา ยาสูบ สารเสพติดและการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยง  ต่อสุขภาพฯ และระบบอาหารและโภชนาการ โดย นายสังเวียน งาหัตถี และนางปริยากร ชาลีพรม แบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล เพื่อฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ระบบอาหารและโภชนาการ โดย ทีมวิทยากร ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (10 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)
            5) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (10 กองทุน) สามารถลงข้อมูลในโปรแกรมได้

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            28 สิงหาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 13:09:53
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 16:41:30 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  จำนวน 60 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            -ทบทวนความเป็นมาของโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -ความสำคัญของการจัดการกิจกรรมทางกาย
            โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา/สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์
            -แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ โดย นายสุวัฒนะ วงปฏิมาพรและนางปริยากร ชาลีพรม การบันทึกข้อมูลโครงการ ทาง online และฝึกปฏิบัติการ โดย นายสังเวียน งาหัตถี วิทยากรกลุ่ม ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา นายสุวัฒนะ วงปฏิมาพรและนางปริยากร ชาลีพรม ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอบัวใหญ่ (11 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            10 สิงหาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 11:40:30
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 16:27:04 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกองทุนตำบลและข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล ภายใต้โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 60 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
            -ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง -สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน/สังคม ความสำคัญของความเป็นมาของโครงการ -ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง สุรา ยาสูบ สารเสพติดและโภชนาการ โดย นายสังเวียน งาหัตถีและนางปริยากร ชาลีพรม บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ -แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนตำบล
            -การพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล
            โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และนายสุวัฒนะ วงปฏิมาพร ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอบัวใหญ่ (11 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            19 กุมภาพันธ์ 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 11:12:53
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 11:28:51 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำแผนและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง -แนวทางการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
            โดย สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ บรรยายเรื่อง -สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน/สังคม   -นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมของกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9
                    -ความเป็นมาของโครงการพัฒนาฯ โดย นายสังเวียน งาหัตถีและนางปริยากร ชาลีพรม บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ
            โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ม.ราชภัฏชัยภูมิ บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา
            ยาสูบ และยาเสพติดฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ โดย นายสุวัฒนะ วงปฏิมาพร
            บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการ ระบบอาหารและโภชนาการ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ม.ราชภัฏชัยภูมิ ผลที่เกิดขึ้น
            1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
            3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอบัวใหญ่ (11 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การมีกิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)
            5) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจถึงวิธีการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (step by step) มีการเสนอชื่อพี่เลี้ยงในแต่ละกองทุน มีการฝึกพัฒนาโครงการทีละขั้นตอนจนมีความเข้าใจการพัฒนาโครงการผ่านโปรแกรมในระดับหนึ่ง
            6) มีรายชื่อพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลในทุกระดับ (ตามเอกสารภาคผนวก ก)

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            27 สิงหาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 22:53:55
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 15:31:30 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกองทุนจัดทำแผน/โครงการเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ พื้นที่ เขต7 จ.กาฬสินธุ์

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            พัฒนาศักยภาพกองทุนจัดทำแผน/โครงการเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ พื้นที่
            จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
            กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กองทุนฯ จำนวน 10 แห่ง - พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 10 คน
            -กรรมการกองทุน จำนวน 51 คน
            รวม 61 คน
            กิจกรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2561 08.00-08.30 ลงทะเบียนรับเอกสาร 08.30-09.30 ชี้แจงแผนการดำเนินงานงวดที่ 2 และ บทบาทพี่เลี้ยง 09.30-12.00 ออกแบบกระบวนการอบรม 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 ออกแบบกระบวนการอบรม (ต่อ) 16.00-16.30 แบ่งบทบาทหน้าที่

            วันที่ 28 สิงหาคม 2561 08.00-08.30 ลงทะเบียนรับเอกสาร 08.30-09.00 ชี้แจงโครงการ และ กระบวนการอบรม โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ผู้รับผิดชอบโครงการ 09.00-10.00 ปัญหาของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ แนวทางการเขียนโครงการ วิทยากรบรรยาย โดย โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล 10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-12.00 ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านปัจจัยเสี่ยง ปี 61และจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพด้านปัจจัยเสี่ยง
            แบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น 4 ประเด็น กลุ่ม 1 พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุราและ ยาเสพติด วิทยากร โดย
            อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คุณเยาวรัตน์ ไชยหอม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงบุหรี่
            วิทยากร โดย คุณสุกฤตา ศรีณะพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำม่วง คุณวสุพล นาใจดี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาหาร และภาวะโภชนาการ วิทยากร โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คุณทินกร ถิ่นวรแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
            รพสต.บ้านนาบอน ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น. ปฏิบัติการเขียนแผนงานโครงการ
            แบ่งกลุ่มย่อย รายกองทุน 15.00-16.00 นำเสนอรายกลุ่ม 16.00-16.30 สรุปการอบรม

            ผลลัพธ์ 1.พัฒนาคน/กลไก รวม 61 คน -คณะกรรมการกองทุน 10 แห่ง จำนวน 51 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้ฝึกทักษะการลงข้อมูลในโปรแกรมพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนออนไลน์ - พี่เลี้ยงกองทุนจำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้ฝึกทักษะการแนะนำการลงข้อมูลในโปรแกรมพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนออนไลน์ 2.พัฒนาแผนงานกองทุนฯจ.กาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2561-2562 รวมจำนวน 68 แผนงาน 2.1 แผนงานเหล้า จำนวน 19 แผนงาน   2.1.1 ปี 2561 จำนวน 10 แผนงาน   2.1.2 ปี 2562 จำนวน 9 แผนงาน 2.2 แผนงานบุหรี่ จำนวน 19 แผนงาน   2.1.1 ปี 2561 จำนวน 9 แผนงาน   2.1.2 ปี 2562 จำนวน 10 แผนงาน

            2.3 แผนงานสารเสพติด จำนวน 11 แผนงาน   2.3.1 ปี 2561 จำนวน 7 แผนงาน   2.3.2 ปี 2562 จำนวน 4 แผนงาน 2.4 แผนงานอาหารฯ จำนวน 19 แผนงาน   2.4.1 ปี 2561 จำนวน 10 แผนงาน   2.4.2 ปี 2562 จำนวน 9 แผนงาน 3.พัฒนาโครงการปี 2561-2562 รวมจำนวน 66 โครงการ 3.1 โครงการเหล้า จำนวน 19 โครงการ   3.1.1 ปี 2561 จำนวน  8 โครงการ   3.1.2 ปี 2562 จำนวน  11 โครงการ 3.2 โครงการบุหรี่ จำนวน 17 โครงการ   3.2.1 ปี 2561 จำนวน 6 โครงการ   3.2.2 ปี 2562 จำนวน 13 โครงการ 3.3 โครงการยาเสพติด จำนวน 10 โครงการ   3.3.1 ปี 2561 จำนวน 2 โครงการ   3.3.2 ปี 2562 จำนวน 8 โครงการ 3.4 โครงการอาหารฯ จำนวน 18 โครงการ   3.3.1 ปี 2561 จำนวน 9 โครงการ   3.3.2 ปี 2562 จำนวน 9 โครงการ 4.ผลการติดตามความก้าวและผลลัพธ์โครงการปี 2561
            รวม 16 โครงการ 4.1 โครงการเหล้า จำนวน 5 โครงการ 4.2 โครงการบุหรี่ จำนวน 5 โครงการ 4.3 โครงการยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ 4.4 โครงการอาหารฯ จำนวน 4 โครงการ 5.แผนการหนุนเสริมการพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุน

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            26 กันยายน 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 23:15:08
            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 09:15:27 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุรา บุหรี่ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ เขต7 พื้นที่ จ.ขอนแก่น

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo

                     กิจกรรมหลัก :

                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                     วัตถุประสงค์

                      

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และ อาหาร ภาวะโภชนาการ วันพุธที่ 26  กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ......................................................................................................................................

                     08.00-08.30 ลงทะเบียนรับเอกสาร 08.30-09.00 ชี้แจงโครงการ และ กระบวนการอบรม โดย นางจงกลนี ศิริรัตน์ ผู้จัดการมูลนิธิประชาสังคม 09.00-10.00 ปัญหาของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ แนวทางการเขียนโครงการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-12.00 ปรับปรุงโครงการด้านปัจจัยเสี่ยง ปี 61และจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพด้านปัจจัยเสี่ยง ปี 62
                     แบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น 4 ประเด็น กลุ่ม 1  พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุรา
                     วิทยากร โดย  อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่ม 2  พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงบุหรี่
                     วิทยากร โดย อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาหาร และภาวะโภชนาการ วิทยากร โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     นายกฤษฎา ปัจจ่าเนย์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์     และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม 4 พัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยากร โดย อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น. จัดทำแผนงานและโครงการกองทุนสุขภาพด้านปัจจัยเสี่ยง ปี 62 แบ่งกลุ่มย่อย รายกองทุน 15.00-16.00 นำเสนอรายกลุ่ม 16.00-16.30 สรุปการอบรม
                     กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม - พี่เลี้ยงโครงการ จำนวน 9 คน
                     - กรรมการกองทุนจำนวน 25 คน
                     - วิทยากร จำนวน 1 คน
                     รวม 35 คน
                     ผลลัพธ์ 1.พัฒนาคน/กลไก รวม 35 คน -คณะกรรมการกองทุน 8 แห่ง จำนวน 25 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้ฝึกทักษะการลงข้อมูลในโปรแกรมพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนออนไลน์ - พี่เลี้ยงกองทุนจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้ฝึกทักษะการแนะนำการลงข้อมูลในโปรแกรมพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนออนไลน์ 2.พัฒนาแผนงานกองทุนฯ จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ.2561-2562 รวมจำนวน  46 แผนงาน 2.1 แผนงานเหล้า  จำนวน 12  แผนงาน   2.1.1 ปี 2561 จำนวน  7 แผนงาน   2.1.2 ปี 2562 จำนวน  5 แผนงาน
                       2.2 แผนงานบุหรี่  จำนวน 12  แผนงาน     2.1.1 ปี 2561 จำนวน  7 แผนงาน   2.1.2 ปี 2562 จำนวน  5 แผนงาน
                     2.3 แผนงานสารเสพติด จำนวน 9  แผนงาน   2.3.1 ปี 2561 จำนวน  5 แผนงาน   2.3.2 ปี 2562 จำนวน  4 แผนงาน
                     2.4 แผนงานอาหารฯ  จำนวน  13 แผนงาน   2.4.1 ปี 2561 จำนวน  7 แผนงาน   2.4.2 ปี 2562 จำนวน  6 แผนงาน 3.พัฒนาโครงการปี 2561-2562 รวมจำนวน  22  โครงการ 3.1 โครงการเหล้า  จำนวน 3  โครงการ   3.1.1 ปี 2561 จำนวน  2 โครงการ   3.1.2 ปี 2562 จำนวน  1  โครงการ (อยู่ระหว่างการกรอก) 3.2 โครงการบุหรี่  จำนวน 5  โครงการ   3.2.1 ปี 2561 จำนวน  3 โครงการ   3.2.2 ปี 2562 จำนวน  2 โครงการ (อยู่ระหว่างการกรอก) 3.3 โครงการยาเสพติด จำนวน  5 โครงการ   3.3.1 ปี 2561 จำนวน  3  โครงการ   3.3.2 ปี 2562 จำนวน  2  โครงการ (อยู่ระหว่างการกรอก) 3.4 โครงการอาหารฯ  จำนวน9  โครงการ   3.3.1 ปี 2561 จำนวน  8 โครงการ   3.3.2 ปี 2562 จำนวน 1 โครงการ (อยู่ระหว่างการกรอก) 4.ผลการติดตามความก้าวและผลลัพธ์โครงการปี 2561
                     รวม  8  โครงการ   4.1 โครงการเหล้า  จำนวน  - โครงการ   4.2 โครงการบุหรี่  จำนวน  2 โครงการ
                       4.3 โครงการยาเสพติด จำนวน 3  โครงการ   4.4 โครงการอาหารฯ  จำนวน 3  โครงการ 5.แผนการหนุนเสริมการพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุน

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                      

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                      

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     16 กันยายน 2561
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีเมื่อ 28 กันยายน 2561 09:39:41
                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 16:37:32 น.

                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                     ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ (ให้สามารถทำแผน/โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ) เขตพื้นที่ ๗,๘,๙,๑๐”

                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                               วัตถุประสงค์

                                

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยง  ต่อสุขภาพฯ
                               โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะม.สงขลานครินทร์ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.      ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ
                               ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.    แบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล เพื่อฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ระบบอาหารและโภชนาการ ๑๕.๐๐ -  ๑๕.๑๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.    สรุปผลการประชุม และนัดหมายการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ๑๖.๐๐ น.    ปิดการประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               6 กันยายน 2561
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีเมื่อ 28 กันยายน 2561 09:10:04
                               แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 14:21:47 น.

                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                               ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการปัจจเสี่ยงต่อสุขภาพ อาหารและโภชนาการ (อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี)

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                               วัตถุประสงค์

                                

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               08.00 - 08.30  น.  ลงทะเบียน 08.30 - 12.00  น.  สถานการณ์ ระบบสุขภาพของชุมชน/ แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ
                                               การพัฒนาข้อเสนอโครงการฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ
                               12.00 -13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น.    ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการ               ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ 14.00 – 16.00 น.    ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการ               ระบบอาหารและโภชนาการ
                                             สรุปการประชุม

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.