วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
8 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:46:40
แก้ไขโดย khaodang เมื่อ 23 เมษายน 2562 12:08:49 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้การจัดแยกขยะต้นทางครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากขยะหรือแผนที่การจัดการขยะ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : (0)
       วัตถุประสงค์

        

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       วิทยากร 1 คน คณะกรรมการ ชาวบ้าน

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
       1. อบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(เชิงปฏิบัติการ)
       2. จัดทำแผนที่ เส้นทางขยะแต่ละประเภท
       3. การใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท
       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       9 ธันวาคม 2561
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13:44:23
       แก้ไขโดย khaodang เมื่อ 23 เมษายน 2562 11:57:25 น.

       ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

       ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ150

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo

           กิจกรรมหลัก :

           คุณภาพกิจกรรม : (0)
           วัตถุประสงค์

            

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วิทยากรได้เริ่มบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ปิดประชุมเวลา 12.00 น.และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           ให้ชาวบ้านทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการ 80 ครัวเรือน

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           9 ธันวาคม 2561
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 12:33:58
           แก้ไขโดย khaodang เมื่อ 23 เมษายน 2562 11:43:16 น.

           ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

           ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการ

           กิจกรรมหลัก :

           คุณภาพกิจกรรม : (0)
           วัตถุประสงค์

            

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           คณะกรรมการ 21 คน

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
           1. ถอดบทเรียนโครงการชุมชนบ้านนเขาแดงร่วมใจขอคืนถังขยะ
           2. นำผลการถอดบทเรียนคืนข้อมูลบทเรียนการดำเนินงานของชุมชน
           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           10 เมษายน 2562
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 12:42:47
           แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 14:16:52 น.

           ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

           ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

           • photo
            • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
              สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
             • photo การลงทะเบียนในการประชุม
               การลงทะเบียนในการประชุม
              • photo

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               20 มีนาคม 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:20:06
               แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:41:02 น.

               ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : กืจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                   วัตถุประสงค์

                    

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ประชุมคณะทำงานกรรมการแลแกนนำประมงอาสา 1.ทบทวนคณะกรรมการ/กลไกโครงสร้าง 2.วัตถุประสงศ์ 2.1 ต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม 2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสงเสริมอาชีพประมงที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 3. ระเบียบข้อบังคบสมาคมฯ 4. ที่ทำการสมาคมฯ/สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ คณะกรรมการ สมาคม ชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง ชุดก่อตั่ง 1.นาย น้อย แก่นแท่น นายกสมาคมฯ 2.นาย สมปอง เก่งแก้ว อุปนายก 1 3. นาย สุเดน พรรณราย อุปนายก 2 4. นาย อวบ ชูปู นายทะเบียน 5. นาง วรรณดี ทิพภักดี เลขานุการ 6. นาย อุเส็น หมัดหีม เหรัญญิก 7. นาง หนูเล็ก มูสิกะสา ประชาสัมพันธ์ 8. นาย คลิ้ง ดำสุ้น กรรมการ 9 นาย อนันต์ คงจันทร์ ปฎิคม 10. นาย หมัดอาหลี วีมาคะ กรรมการ 11. นาย สมชาย นิยมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นาย สุรสิทธ์ สุวรรโร ผุ้ใหญ่บ้าน ม.6 2.นาย เจริญ สุวรรณเจริญ ผุ้ใหญ่บ้าน ม. 8 3. นา ยสมชาย ชอบงาม ผุ้ใหญ่บ้าน ม.14 4. นาย สมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผุ้ใหญ่บ้าน ม.11 5. นาย ดนัย ด้วงแก้ว ผุ้ใหญ่บ้าน ม.1 6. นาย อูสัน แหละหีม นายกสมาคมรักษ์ทะเลสาบอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 7. นาง เบญจวรรณ เพ็งหนู เจ้าหน้าทีรักษ์ทะเลไทย

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดจริง

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                    

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   13 กุมภาพันธ์ 2562
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 8 เมษายน 2562 11:29:32
                   แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:32:55 น.

                   ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                   ชื่อกิจกรรม : เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ

                   • photo ประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง
                     ประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง
                    • photo
                     • photo กรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุง
                       กรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุง
                      • photo

                       กิจกรรมหลัก :

                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                       วัตถุประสงค์

                        

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       ปรึกษาหารือแกนนำชาวประมง เรื่่อง การอนุรักษ์ฟื้ฟู ดว้ย -เขตอนุรักษ์ -บทบาทหน้าที่ประมงอาสา -การจดทะเบียนเรือ แผนกิจกรรมทำเขตอนุรักษ์ -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.1 บ้านจองถนน แนวเขตยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.11 บ้านหัวปอ แนวเขตยาว 500เมตร กว้าง150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.14 บ้านคลองกะอาน แนวเขตยาว 2 ไร่ จากตะลิ่ง 1,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม. 6 บ้านบางขวน แนวเขตจากตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.8 บ้านแหลมไก่ผู้ แนวเขตตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 2,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62.รับสมัครแกนนำชาวประมงและสนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนโครงการ

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       7 มีนาคม 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 8 เมษายน 2562 12:22:04
                       แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:29:52 น.

                       ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                       ชื่อกิจกรรม : เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

                       • photo ลงทะเบียนการประชุม
                         ลงทะเบียนการประชุม
                        • photo ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่
                          ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่
                         • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
                           ผู้เข้าร่วมประชุม
                          • photo

                           กิจกรรมหลัก :

                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           1.ประชุมทีมประมงอาสาเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานของประมงอาสาที่ผ่านมา 2.จัดทำแผนการทำงานของประมงอาสาแต่ละพื้นที่ 3.กำเวทีทบทวน กติกาขอตกลง เรื่องเขตรักษ์ -พื้ที่แนวเขตแต่ละพื้ที่ -ประมงอาสาที่มีอยู่แต่ละเขต -กติกาข้อตกลงแต่ละพื้ที่ กฏกติกาข้อตกลงพื้ที่เขตอนุรักษ์ 3 พื้นที่ 1. หมู่ที่ 11 บ้านหัวปอ 2. หมู่ที่ 14 บ้านคลองกะอาน 3. หมู่ที่ 1 บ้านแหลมจองถนน
                           1.กำหนดตาอวนไม่ตำ่กว่า4.5ซม. 2.ห้ามทำการประมงทุกชนิดในพื้ที่เขตอนุรักษ์(ยกเว้นช่วงมรสุม งมหอย) 3.ห้ามช็อดปลา 4.ห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทุกชนิด (ตามประกาศกรมประมง) 5.ในกรณีทำประมงด้วยอวนล้อมกระทุ้งน้ำจะต้องทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 50 เมตรเป็นกันชน บทลงโทษ -พบผู้กระทำผิด ครั้งที่1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 ตักเตือน ครั้งที่3 ยึดเครื่องมืออุปกรณ์การทำประมงทั้งหมดเอาไปไว้บ้านผู้ใหญ่บ้านพร้อมเสียค่าปรับครั้งละไม่ต่ำกว่า3,000บาทเงินค่าปรับเข้ากองทุนฟื้นฟูเล ครั้งที่4 จับส่งเจ้าหน้าทีตำรวจดำเนินคดีหนดกติกาการดูแลเขตฯของแต่ละพื้นที่

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           11 มีนาคม 2562
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:30:54
                           แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:24:09 น.

                           ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                           ชื่อกิจกรรม : เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

                           • photo สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
                             สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
                            • photo
                             • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
                               ผู้เข้าร่วมประชุม
                              • photo การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม
                                การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                               วัตถุประสงค์

                                

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               : เวทีทบทวน กติกาขอตกลง เรื่องเขตรักษ์ -พื้ที่แนวเขตแต่ละพื้ที่ -ประมงอาสาที่มีอยู่แต่ละเขต -กติกาข้อตกลงแต่ละพื้ที่ กฏกติกาข้อตกลงพื้ที่เขตอนุรักษ์ 2 พื้นที่ 1. หมู่ที่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 2. หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน 1.กำหนดตาอวนไม่ตำ่กว่า4.5ซม. 2.ห้ามทำการประมงทุกชนิดในพื้ที่เขตอนุรักษ์(ยกเว้นช่วงมรสุม งมหอย) 3.ห้ามช็อดปลา 4.ห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทุกชนิด (ตามประกาศกรมประมง) 5.ในกรณีทำประมงด้วยอวนล้อมกระทุ้งน้ำจะต้องทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 50 เมตรเป็นกันชน บทลงโทษ -พบผู้กระทำผิด ครั้งที่1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 จับริบเครื่งมือและนำไปประมูลที่ศาลาหมู่บ้านตามราคาประมูลของเครื่องมือแต่ละชนอดภายใน1เดือน ครั้งที่3 เงินที่ได้จากการประมูลนำไปใช้ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               15 กุมภาพันธ์ 2562
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:08:33
                               แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:15:04 น.

                               ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                               ชื่อกิจกรรม : เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo

                                   กิจกรรมหลัก :

                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                   วัตถุประสงค์

                                    

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   10 ธันวาคม 2561
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 11 เมษายน 2562 20:39:59
                                   แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 12:23:13 น.

                                   ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                                   ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

                                   • photo นางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการ
                                     นางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการ
                                    • photo นาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
                                      นาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
                                     • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
                                       สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
                                      • photo

                                       กิจกรรมหลัก :

                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                       วัตถุประสงค์

                                        

                                       กิจกรรมตามแผน

                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        

                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        

                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        

                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                       ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                        

                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                       ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        

                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        

                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        

                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        

                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                       10 มกราคม 2562
                                       รายงานจากพื้นที่
                                       โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 11 เมษายน 2562 21:07:40
                                       แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 11:51:56 น.

                                       ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                                       ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

                                       • photo
                                        • photo สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
                                          สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
                                         • photo
                                          • photo

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุมครบ15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้ครบ

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           15 กุมภาพันธ์ 2562
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 7 เมษายน 2562 22:27:35
                                           แก้ไขโดย kokmuang62 เมื่อ 20 เมษายน 2562 12:10:09 น.

                                           ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

                                           ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 1)

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปกิจกรรม ปัญหา สิ่งที่ได้รับที่ได้จากการศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมาปรับใช้ร่วมถึงความต้องการของพื้นที่โคกม่วงในแต่ละหมู่บ้าน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของในการจัดกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนแกนนำ วางแผนการลงพื้นที่เวทีสร้างแรงจูงใจ

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ผลผลิต  คณะทำงานไปศึกษาดูงาน ครบ 50 คน ผลลัพธ์ - คณะทำงานมีกำลังใจ แรงจูงใจในการขับเคลื่อนการจัดการขยะของตำบล           - การทำงานที่เป็นระบบ และผู้นำมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ลงมือปฏิบัติจริง รับฟังปัญหาทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง           - คณะทำงานมีความรัก ความสามัคคีกัน

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           4 เมษายน 2562
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยHathaithoop2480Hathaithoop2480เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:03:29
                                           แก้ไขโดย Hathaithoop2480 เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:08:48 น.

                                           ชื่อโครงการ : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา »

                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน กับคณะทำงาน 4 คน รวม 34 คน

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ และทีมงาน นัดประชุมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อ
                                           1. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ ให้ทราบตามลำดับ 2.กำหนดรายละเอียดการเรียนการสอน/ การดูงาน /การตลาด
                                           3. กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน 4. คัดเลือกแกนนำกลุ่มกำหนดโครงสร้างการจัดการกลุ่ม

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           นัดประชุมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนดรายละเอียดการเรียนการสอน และกติกาการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจริง 17 คน ผู้รับผิดชอโครงการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ ให้ทราบตามลำดับ พร้อมทั้งการกำหนดกติกาการดำเนินการของกลุ่มในโอกาสต่อไป และการกำหนดวันเพื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมเรียนร้อยลูกปัดจำนวน.17.คน ดังนี้

                                           1. ดญ.มยุรดา อ่อนแต้ม 2. ดญ.บุชิตา ฉิมรักษ์ 3.ดญ.วริสรา มีชู 4.ดญ.กชกร มากแสง 5.นส.ศศิกมล มากไข่ 6.ดญ.ณิชาวีร์ มากไข่ 7.นส.นิภาพร มีชู 8.ดญ.พรรณทิพย์ ช่วยสีนวล 9.ดช.เถลิง ฉิมรักษ์ 10.ดญ.อรวร มากแสง 11.นส.ศุภลักษณ์ ฉิมพูล 12.ดญ.พลอยไพรินทร์ นิลพัฒน์ 13.นส.ละออรัตน์ รักษ์แก้ว 14.ดญ.ญาณิศา มากไข่ 15.นส.สุพร มากไข่ 16.นส.พยอม มากแก้ว 17.นส.ปาณิกา ฉิมรักษ์

                                           กำหนดตารางการเรียนการสอน การดูงาน การฝึกการตลาด


                                           กำหนดกติกากลุ่ม


                                           โครงสร้างการจัดการกลุ่ม

                                           1. ประธานกลุ่ม

                                           2. รองประธานกลุ่ม

                                           3. การเงินบัญชี

                                           4. ประชาสัมพันธ์

                                           5. ตรวจสอบคุณภาพ

                                           6. การตลาด

                                           7. นายทะเบียนและเลขานุการกลุ่ม

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           8 ธันวาคม 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยHathaithoop2480Hathaithoop2480เมื่อ 9 เมษายน 2562 22:44:58
                                           แก้ไขโดย Hathaithoop2480 เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:03:53 น.

                                           ชื่อโครงการ : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา »

                                           ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่1

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ประชุมคณะทำงาน 10 คน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานการประชุม ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คณะทำงานรับทราบ กำหนดวันที่เปิดโครงุการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งหมู่บ้าน มอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเวทีเปิดโครงการ มอบหมายคณะทำงานเก็บข้อมูลครอบครัวที่สมควรเข้าร่วมโครงการและสรรหาเด็กเยาวชนในครอบครัวเข้าร่วมเรียนรู้การร้อยลูกปัดจำนวน 30 คน

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           คณะทำงานรับมอบหมายงานจากที่ประชุมเพื่อเตรียมการเวทีเปิดโครงการ ฝ่ายสถานที่  ฝ่ายลงทะเบียน  ฝ่ายประสานงานเชิญนายก นายอำเภอ พัฒนาชุมชน  กำนัน  ฝ่ายกิจกรรมบนเวที  ฝ่ายอาหารและอาหารว่าง กำหนดวันเปิดโครงการ 10 มกราคม 2662

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           12 เมษายน 2562
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:17:48
                                           แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:37:21 น.

                                           ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                           ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                                           • photo นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                                             นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                                            • photo ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                                              ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                                             • photo ความโปร่งแสงของน้ำ
                                               ความโปร่งแสงของน้ำ
                                              • photo นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                                                นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                                               • photo กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                                                 กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                                                • photo ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้
                                                  ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้

                                                 กิจกรรมหลัก :

                                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                  

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 รณรงค์การฟื้นฟู้อนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 12 เมษายน 2562
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:15:15
                                                 แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:36:21 น.

                                                 ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                                 ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                                                 • photo ดูค่าออกซิเจน
                                                   ดูค่าออกซิเจน
                                                  • photo ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                                                    ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                                                   • photo กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                                                     กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                                                    • photo เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                                                      เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                                                     • photo ธงสีเขียวคุณภาพดี
                                                       ธงสีเขียวคุณภาพดี

                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                       

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                       

                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                       

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                       

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                       

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                       

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                       

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      12 เมษายน 2562
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:08:15
                                                      แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:20:40 น.

                                                      ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                                      ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                                                      • photo ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                                                        ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                                                       • photo จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                                                         จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                                                        • photo ดูความโปร่งแสง
                                                          ดูความโปร่งแสง
                                                         • photo สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง
                                                           สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง

                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                          วัตถุประสงค์

                                                           

                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                           

                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           

                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                          รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ครั้งที่ 1

                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                           

                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                           

                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                           

                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                           

                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                          12 เมษายน 2562
                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                          โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:05:12
                                                          แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:06:32 น.

                                                          ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                                          ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                          วัตถุประสงค์

                                                           

                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                           

                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           

                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                          ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                           

                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                           

                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                           

                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                           

                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                          20 กุมภาพันธ์ 2562
                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                          โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 14:33:31
                                                          แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 11:11:27 น.

                                                          ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 1

                                                          • photo ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่
                                                            ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่
                                                           • photo ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลอง
                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลอง
                                                            • photo วัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลอง
                                                              วัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลอง
                                                             • photo ผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมือง
                                                               ผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมือง

                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                              วัตถุประสงค์

                                                               

                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                               

                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                               

                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                               

                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                              1111

                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                               

                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                              11111

                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                               

                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                               

                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                               

                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                               

                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                              30 มกราคม 2562
                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                              โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 8 เมษายน 2562 11:13:20
                                                              แก้ไขโดย yainab เมื่อ 11 เมษายน 2562 18:00:55 น.

                                                              ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                                                              ชื่อกิจกรรม : เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถาการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ)

                                                              • photo นาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการ
                                                                นาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการ
                                                               • photo คูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพ
                                                                 คูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพ
                                                                • photo พี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปี
                                                                  พี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปี
                                                                 • photo นางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืน
                                                                   นางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืน

                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                   

                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                   

                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                   

                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   

                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                  1.ทำความเข้าใจและบอกเล่าที่มา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดถึงรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ ที่มีเป้าหมายในการฟื้นควาอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบรวมถึงการทำความเข้าใจสถานการณ์ของทะเลสาบ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทำงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู มาให้ความรู้ 2.ประชุมคณะทำงานโครงการ หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหาวิธีการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบตลอนกลาง

                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                   

                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                  วาระการผูดคุย -นายสุรสิทธิ์ สุวรรโร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางขวน ม.6 คุยที่ไปที่มา ของการทำเขตอนุรักษ์ ให้เห็นความสำคัญของการทำเขตอนุรักษ์ชี้แจ้งให้เข้าใจว่าการทำเขตอนุรักษ์ดีมาก -นาย อูสัน แหละหีม คุย เรื่องการฟื้นฟูเลของบ้านช่องฟืน -นางสาว สภาภรณ์ พรรณราย บ้านช่องฟืน คุยการที่ได้เงินทุนของ สสส. การที่จะได้โครงการมา นายอูสันแหละหีม เป็นคนสำสัญญาโครงการของ สสส.คุยที่มาของการทำเขตอนุรักษ์ของบ้านช่องฟืนต้องใช้ความเสียสละ -เบญจวรรณ เพ็งหนู คุยที่มาของงบประมาณที่สสส.ให้มามี4 ด้านหลักๆด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทร้พยากร สุขภาพสสส.ให้งบประมาณ 3ปี การทำเขตอนุรักษ์ สำคัญคือการเก็บข้อมูลเอกสารยืนยันมีภาพถ่ายประกอบก่อนลังแตกต่างกันแบบใหน

                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                   

                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                   

                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                   

                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                   

                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.