วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 23 เมษายน 2562 22:11:39

ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสา5 หมู่บ้าน ม.1 บ้านจองถนน ม. 6 บ้านบางขวน ม. 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ม.11 บ้านหัวปอ ม. 14 บ้านคลองกะอาน ได้มาศึกษาดูงานที่ บ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การทำธนาคารปูม้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 12:42:47
แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 14:16:52 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

 • photo
  • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
    สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
   • photo การลงทะเบียนในการประชุม
     การลงทะเบียนในการประชุม
    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : (0)
     วัตถุประสงค์

      

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     11 มีนาคม 2562
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:30:54
     แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:24:09 น.

     ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

     ชื่อกิจกรรม : เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

     • photo สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
       สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
      • photo
       • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
         ผู้เข้าร่วมประชุม
        • photo การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม
          การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         : เวทีทบทวน กติกาขอตกลง เรื่องเขตรักษ์ -พื้ที่แนวเขตแต่ละพื้ที่ -ประมงอาสาที่มีอยู่แต่ละเขต -กติกาข้อตกลงแต่ละพื้ที่ กฏกติกาข้อตกลงพื้ที่เขตอนุรักษ์ 2 พื้นที่ 1. หมู่ที่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 2. หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน 1.กำหนดตาอวนไม่ตำ่กว่า4.5ซม. 2.ห้ามทำการประมงทุกชนิดในพื้ที่เขตอนุรักษ์(ยกเว้นช่วงมรสุม งมหอย) 3.ห้ามช็อดปลา 4.ห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทุกชนิด (ตามประกาศกรมประมง) 5.ในกรณีทำประมงด้วยอวนล้อมกระทุ้งน้ำจะต้องทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 50 เมตรเป็นกันชน บทลงโทษ -พบผู้กระทำผิด ครั้งที่1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 จับริบเครื่งมือและนำไปประมูลที่ศาลาหมู่บ้านตามราคาประมูลของเครื่องมือแต่ละชนอดภายใน1เดือน ครั้งที่3 เงินที่ได้จากการประมูลนำไปใช้ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         20 มีนาคม 2562
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:20:06
         แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:41:02 น.

         ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

         ชื่อกิจกรรม : กืจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ประชุมคณะทำงานกรรมการแลแกนนำประมงอาสา 1.ทบทวนคณะกรรมการ/กลไกโครงสร้าง 2.วัตถุประสงศ์ 2.1 ต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม 2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสงเสริมอาชีพประมงที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 3. ระเบียบข้อบังคบสมาคมฯ 4. ที่ทำการสมาคมฯ/สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ คณะกรรมการ สมาคม ชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง ชุดก่อตั่ง 1.นาย น้อย แก่นแท่น นายกสมาคมฯ 2.นาย สมปอง เก่งแก้ว อุปนายก 1 3. นาย สุเดน พรรณราย อุปนายก 2 4. นาย อวบ ชูปู นายทะเบียน 5. นาง วรรณดี ทิพภักดี เลขานุการ 6. นาย อุเส็น หมัดหีม เหรัญญิก 7. นาง หนูเล็ก มูสิกะสา ประชาสัมพันธ์ 8. นาย คลิ้ง ดำสุ้น กรรมการ 9 นาย อนันต์ คงจันทร์ ปฎิคม 10. นาย หมัดอาหลี วีมาคะ กรรมการ 11. นาย สมชาย นิยมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นาย สุรสิทธ์ สุวรรโร ผุ้ใหญ่บ้าน ม.6 2.นาย เจริญ สุวรรณเจริญ ผุ้ใหญ่บ้าน ม. 8 3. นา ยสมชาย ชอบงาม ผุ้ใหญ่บ้าน ม.14 4. นาย สมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผุ้ใหญ่บ้าน ม.11 5. นาย ดนัย ด้วงแก้ว ผุ้ใหญ่บ้าน ม.1 6. นาย อูสัน แหละหีม นายกสมาคมรักษ์ทะเลสาบอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 7. นาง เบญจวรรณ เพ็งหนู เจ้าหน้าทีรักษ์ทะเลไทย

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดจริง

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             15 กุมภาพันธ์ 2562
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 11:08:33
             แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 13:15:04 น.

             ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

             ชื่อกิจกรรม : เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 9 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 20 เมษายน 2562 12:35:14

                 ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

                 ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 6 )

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 เป็นเวทีสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มแกนนำการจัดการขยะทั้ง 20 ครัวเรือนเรื่องการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยไส้เดือน และมีการมอบชุดสาธิตให้กับครัวเรือนแกนนำที่รับผิดชอบได้โดยให้ครัวเรือนอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อได้

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 แกนนำครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านและยังมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาการจัดการขยะของตำบล

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 8 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 20 เมษายน 2562 12:26:07

                 ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

                 ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 12)

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 เป็นเวทีสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มแกนนำการจัดการขยะในหมู่บ้านทั้ง 20 ครัวเรือน เรื่องการจัดการขยะโดยเฉพาาะขยะอินทรีย์และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยไส้เดือนและได้มอบชุดสาธิตให้กับครัวเรือนแกนนำที่รับผิดชอบได้โดยให้ครัวเรือนอื่นสามารถใช้ประโยชน์จาดชุดสาธิตและนำไปขยายผลต่อได้

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 แกนนำครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการสร้างกติกาการจัดการขยะในตำบล

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 7 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยHathaithoop2480Hathaithoop2480เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:30:55

                 ชื่อโครงการ : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา »

                 ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานและแกนนำสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ดูงาน ลูกปัดประยุกต์ตลอดกระบวนการ (คัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ การแพคกิ้ง และการตลาด)

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 แกนนำสมาชิกกลุ่ม 13 คน เรียนรู้ดูงานการร้อยลูกปัดประยุกต์ ตลอดกระบวนการ  การคัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ  ที่กลุ่มร้อยลูกปัด..............อำเภอพรหมคีรี  ดูงานการแพคกิ้ง  และการตลาด ที่ตลาดวัดพระธาตุนครศรีธรรมราช โดยเช่าเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 วัน

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 แกนนำสมาชิกกลุ่ม 13 คน เรียนรู้ดูงานการร้อยลูกปัดประยุกต์ ตลอดกระบวนการ  การคัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ  ที่กลุ่มร้อยลูกปัด..............อำเภอพรหมคีรี  ดูงานการแพคกิ้ง  และการตลาด ที่ตลาดวัดพระธาตุนครศรีธรรมราช โดยเช่าเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 วัน มีผู้ร่วมไปดูงาน 13 คน ดังนี้ 1.สสสสสสสสสสสสสสสส 2.สสสสสสสสสสสสสสสสสส 3.สสสสสสสสสสสสสสส

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 3 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยHathaithoop2480Hathaithoop2480เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:25:11

                 ชื่อโครงการ : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา »

                 ชื่อกิจกรรม : สมาชิกกลุ่มฯ เรียนรู้ลูกปัดประยุกต์ตลอดกระบวนการ (คัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ การแพคกิ้ง และการตลาด)

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 สมาชิกกลุ่่มเรียนรู้ลูกปัดรอบที่ 1 ตามลำดับดังนี้ วันที่ 1 (03/04/2562) เรียนรู้การเตรียมอุปกรณ์การร้อย
                 วันที่ 2 (04/04/2562) เรียนรู้การร้อยตรงเส้นเดี่ยวแถวเดียว การร้อย 2เส้นแถวคู่
                 วันที่ 3 (05/04/2562) เรียนรู้การร้อย 4 เส้นตั้งลาย เป็นชิ้นงานพวงกุญแจ 4 เส้น วันที่ 4 (06/04/2562) เรียนรู้การร้อยพวงกุญแจ 4 เส้น เน้นคุณภาพชิ้นงาน

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 สมาชิกกลุ่่มเรียนรู้ลูกปัดรอบที่ 1 ตามลำดับดังนี้ วันที่ 1 (03/04/2562) เรียนรู้การเตรียมอุปกรณ์การร้อย
                 วันที่ 2 (04/04/2562) เรียนรู้การร้อยตรงเส้นเดี่ยวแถวเดียว การร้อย 2เส้นแถวคู่
                 วันที่ 3 (05/04/2562) เรียนรู้การร้อย 4 เส้นตั้งลาย เป็นชิ้นงานพวงกุญแจ 4 เส้น วันที่ 4 (06/04/2562) เรียนรู้การร้อยพวงกุญแจ 4 เส้น เน้นคุณภาพชิ้นงาน

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 4 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยHathaithoop2480Hathaithoop2480เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:03:29
                 แก้ไขโดย Hathaithoop2480 เมื่อ 18 เมษายน 2562 02:08:48 น.

                 ชื่อโครงการ : ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา »

                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน กับคณะทำงาน 4 คน รวม 34 คน

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 ผู้รับผิดชอบโครงการ และทีมงาน นัดประชุมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อ
                 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ ให้ทราบตามลำดับ 2.กำหนดรายละเอียดการเรียนการสอน/ การดูงาน /การตลาด
                 3. กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน 4. คัดเลือกแกนนำกลุ่มกำหนดโครงสร้างการจัดการกลุ่ม

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 นัดประชุมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนดรายละเอียดการเรียนการสอน และกติกาการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจริง 17 คน ผู้รับผิดชอโครงการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม และผลลัพธ์ ให้ทราบตามลำดับ พร้อมทั้งการกำหนดกติกาการดำเนินการของกลุ่มในโอกาสต่อไป และการกำหนดวันเพื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมเรียนร้อยลูกปัดจำนวน.17.คน ดังนี้

                 1. ดญ.มยุรดา อ่อนแต้ม 2. ดญ.บุชิตา ฉิมรักษ์ 3.ดญ.วริสรา มีชู 4.ดญ.กชกร มากแสง 5.นส.ศศิกมล มากไข่ 6.ดญ.ณิชาวีร์ มากไข่ 7.นส.นิภาพร มีชู 8.ดญ.พรรณทิพย์ ช่วยสีนวล 9.ดช.เถลิง ฉิมรักษ์ 10.ดญ.อรวร มากแสง 11.นส.ศุภลักษณ์ ฉิมพูล 12.ดญ.พลอยไพรินทร์ นิลพัฒน์ 13.นส.ละออรัตน์ รักษ์แก้ว 14.ดญ.ญาณิศา มากไข่ 15.นส.สุพร มากไข่ 16.นส.พยอม มากแก้ว 17.นส.ปาณิกา ฉิมรักษ์

                 กำหนดตารางการเรียนการสอน การดูงาน การฝึกการตลาด


                 กำหนดกติกากลุ่ม


                 โครงสร้างการจัดการกลุ่ม

                 1. ประธานกลุ่ม

                 2. รองประธานกลุ่ม

                 3. การเงินบัญชี

                 4. ประชาสัมพันธ์

                 5. ตรวจสอบคุณภาพ

                 6. การตลาด

                 7. นายทะเบียนและเลขานุการกลุ่ม

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 12 เมษายน 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:19:21

                 ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                 ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 4

                 • photo ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
                   ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
                  • photo ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
                    ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
                   • photo ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
                     ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
                    • photo กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
                      กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
                     • photo ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
                       ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
                      • photo ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ
                        ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ

                       กิจกรรมหลัก :

                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                       วัตถุประสงค์

                        

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง4

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ตรวจน้ำ 4

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       12 เมษายน 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:17:48
                       แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:37:21 น.

                       ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                       ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                       • photo นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                         นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                        • photo ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                          ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                         • photo ความโปร่งแสงของน้ำ
                           ความโปร่งแสงของน้ำ
                          • photo นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                            นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                           • photo กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                             กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                            • photo ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้
                              ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้

                             กิจกรรมหลัก :

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             รณรงค์การฟื้นฟู้อนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             12 เมษายน 2562
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:16:17

                             ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                             ชื่อกิจกรรม : ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

                             กิจกรรมหลัก :

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             12 เมษายน 2562
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:15:15
                             แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:36:21 น.

                             ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                             ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                             • photo ดูค่าออกซิเจน
                               ดูค่าออกซิเจน
                              • photo ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                                ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                               • photo กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                                 กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                                • photo เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                                  เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                                 • photo ธงสีเขียวคุณภาพดี
                                   ธงสีเขียวคุณภาพดี

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  12 เมษายน 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:13:27

                                  ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                  ชื่อกิจกรรม : เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายกคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  12 เมษายน 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:11:53

                                  ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                  ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  12 เมษายน 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:10:35

                                  ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่4

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  12 เมษายน 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:09:24

                                  ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                  ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อมูลคลอง

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  จัดทำข้อมูลคลอง

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  จัดทำข้อมูลคลอง

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  12 เมษายน 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:08:15
                                  แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:20:40 น.

                                  ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                  ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                                  • photo ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                                    ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                                   • photo จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                                     จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                                    • photo ดูความโปร่งแสง
                                      ดูความโปร่งแสง
                                     • photo สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง
                                       สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง

                                      กิจกรรมหลัก :

                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                      วัตถุประสงค์

                                       

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                       

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                       

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                       

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ครั้งที่ 1

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                       

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                       

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                       

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                       

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      12 เมษายน 2562
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:05:12
                                      แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:06:32 น.

                                      ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                                      ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                      กิจกรรมหลัก :

                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                      วัตถุประสงค์

                                       

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                       

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                       

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                       

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                       

                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                       

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                       

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                       

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.