วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 12:40:13
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:04:37 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 8 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี

  1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้
สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  งบประมาณกิจกรรม - ค่าวัสดุแปลงสาธิต กระบะถุงแสนดีขนาด เมตร 2 คณู 60 ราคาชุดละ 200 บาท จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 4 ชุด  เป็นเงิน 2400 บาท - เมล็ดพันธ์ จำนวน 3 ครัวเรือนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท  - ค่าวัสดุทำปุ๋ย จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท - ค่าวัสดุทำสารทดแทนสารเคมี จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท  รวมงบประมาณ 6000 บาท     2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี  กำหนดวันเป็นวันที่ 27และ 28 กราฎาคม 2562 แบ่งหน้าที่คณะทำงานออกเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในเวที่คืนข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้  สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี

 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 16:20:42

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียด 1.สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้ชุมชนนำเสนอข้อมูลผลการจัดการขยะต่อท้องถิ่น 2.คณะทำงานสรุปข้อมูลปริมาณขยะเก็บข้อมูลในชุมชนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง ครั้งที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดในกิจกรรมต่อไป
1.ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา 2.ร่วมกันกำหนดแผนงานการดำเนินงานกิจกรรม และกำหนดการทำกิจกรรมต่างที่จะปฏิบัติ 3.มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม 4.สรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ปฎิบัติมาทั้งหมดเพื่อที่ปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:46:45

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 9 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะ รวมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนบำบัดขยะอินทรีย์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน บำบัดขยะอินทรีย์ แกนนำจำนวน 16 คน เข้าร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากวิทยากรแนะนำแล้วมีมติให้ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 60 ครัวเรือนได้รับวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงใส้เดือนไปดำเนินการเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:46:45

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 9 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะ รวมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนบำบัดขยะอินทรีย์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน บำบัดขยะอินทรีย์ แกนนำจำนวน 16 คน เข้าร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากวิทยากรแนะนำแล้วมีมติให้ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 60 ครัวเรือนได้รับวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงใส้เดือนไปดำเนินการเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:46:45

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 9 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะ รวมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนบำบัดขยะอินทรีย์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน บำบัดขยะอินทรีย์ แกนนำจำนวน 16 คน เข้าร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากวิทยากรแนะนำแล้วมีมติให้ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 60 ครัวเรือนได้รับวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงใส้เดือนไปดำเนินการเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:30:43
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 16:08:02 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน fโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียด 1.การติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่่ 3 2.การจัดสร้างแผนที่การจัดการขยะทั้งชุมชนทุกประเภทของขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดในกิจกรรมต่อไป
1.ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา 2.ร่วมกันกำหนดแผนงานการดำเนินงานกิจกรรม และกำหนดการทำกิจกรรมต่างที่จะปฏิบัติ 3.มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
2 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 15:00:19

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 35 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีมติให้แกนนำจำนวน 60 ครัวเรือนได้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดและบำบัดขยะอินทรีย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:51:37
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:52:51 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุม 50 คน สถานที่ประชุมคือศาลาหมู่บ้านทางเกวียน
1.รับซื้อขายขยะในชุมชนเพื่อที่จะจัดตั้งธนาคารขยะภายในชุมชน 2.การรับซื้อขยะภายในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน และกำหนดราคาการรับซื้อ
1.ขวดพลาสติก 2.ขวดพลาสติกขาวขุ่น 3.ขวดแก้วสีชา 4.ขวดแก้ว 5.กระดาษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
18 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 18 สิงหาคม 2562 10:44:16
แก้ไขโดย saytranhappy เมื่อ 18 สิงหาคม 2562 12:52:05 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในกิจกรรมจะมีคณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้กำนันเจริญศักดิ์ ชูสงค ประกาศทางหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงรายละเอียดกิจกรรมร่วมกัน
1.เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.-30 น 2.เดินเก็บขยะถนนสองข้างทางถนนเส้นทางในหมู่บ้านทางเกวียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการเก็บขยะตั้งแต่เริ่มโครงการมาครั้งนี้มีจำนวนขยะลดน้อยลง ขยะจากสองข้างถนนในหมู่บ้านมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่มันกะเป็นกล่องนม และถุงพลาสติก และคนในชุมชนมองเห็นถึงความสำคัญของขยะมากขึ้น สามารถแยกขยะได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
20 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15:22:51
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:09:16 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ณ ศาลาหมู่บ้าน มีผู้ร่วมเข้าประชุม 13 คน คณะทำงานและ ภาคีเครือข่าย วาระในการประชุมติดตาม 1. ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่
วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน กิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมสามาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้การทำ และใช้สิ่งทดแทนสารเคมี กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  เกิดผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์โครงการ การทำเกษตรอินทรีย์บ้านควนคง

ขัั้นที่ 1 ผลลัพธ์ มีการเรียนรู้สถานการณ์และกระทบการใช้สารเคมี มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน 100 ครัวเรือน เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน ขั้นที่ 2 ผลลัพธ์ เกิดกลไกและกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมีในกลุ่มบ้านต้นแบบ กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด
  เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน เกิดคณะทำงานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทำเกษตรในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 3 ผลลัพธ์ มีครอบบครัวต้นแบบทำเกษตรปลอดสารเคมี เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่  กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 การเก็บสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี กิจกรรมที่ 8 เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล กิจกรรมที่ยังเหลืออยู่จะดำเนินงานอย่างต่อและจะมีการกำหนดแผนงานในการประชุมเดือนถัดไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการติดตามประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงตามขั้นบันไดผลลัพธ์มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่มีข้อมูลชัดเจน
มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน  100 ครัวเรือน  เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 10:41:17
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 14:08:32 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรม สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 40 ครัวเรือน ในการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน และจะมีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับคัดเลือดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบที่มีความโดดเด่น 3 ครัวเรือน 1. ครัวเรือนของ นายกระจ่าง นุ่นดำ 2. ครัวเรือน 3. ครัวเรือน
คัดเลือดโดยสมาชิกกลุ่มครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 3 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยหมักแห้ง การใช้สารทดแทนสารเคมี ที่สามารถผลิตใช้เองได้ และสามารถทอดถ่ายวิธีการทำให้แก่สมาชิกครัวเรือนต้นแบบและบุคคลที่สนใจ ได้เป็นอย่างดี มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเลิกใช้สารเคมี ในการทำเกษตร เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยากร ในการทำเกษตรอินทรย์
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 แปลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrajangkrajangเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 14:03:31
แก้ไขโดย krajang เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 12:42:48 น.

ชื่อโครงการ : ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 6 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การทำและใช้สารทดแทนสารเคมี 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี

 1. กิจกรรมการ เรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 41 คน เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยน้ำหมัก เรียนรู้การใช้สารเกษตรชีวภัณฑ์ เช่นการดักจับแมลง สารไล่แมลง สมาชิกกลุ่มต้นแบบ ให้ความสนใจเรียนรู้การทำ และปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักแห้ง และทำสารเกษตรชีวภาพจับแมลง สารไล่แมลง โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการและหมอดินอาสา ให้ความรู้ สร้างความเช้าใจ งบประมาณค่าใช้จ่าย กิจกรรม ทั้งหมด 12900 บาท ค่าประสานงาน 300 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 3200 บาท ค่าตอบแนวิทยากรจำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2400 บาท ค่าวีสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก 3000 บาท ค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำสารทดแทนสารเคมี 2000 บาท
  ผลลัพัธ์ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนรู้การทำและใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี
 2. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งและลงมือปฏิบัติทดลองทำจริง
 3. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนธรรมชาติ ที่หาวัสดุดิบได้ตามท้องถิ่น


 4. กำหนดการทำกิจกรรม
  สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ แจ้งรายละเอียดกิจกรรม 1. คัดเลือกครอบครัวที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกำหนดแผนกิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แบ่งหน้าที่มอบหมายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมเรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี

 2. ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรมสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 3. มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
25 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยprapassornprapassornเมื่อ 13 สิงหาคม 2562 10:14:02

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินและสร้างแรงจูงใจ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ใช้การประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตามผล ประเมินผลและสร้างแรงจูงใจ มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูล  การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม จำนวน 4 กิจกรรม

- การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ย่อยสลาย - การผลิตปุ๋ยจากหญ้า จากใบไม้ เป็นส่วนผลสมปุ๋ยชนิดแห้ง - การเลี้ยงผึ้งหนุนเสริมการประกาศเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงในโรงเรียน - ชวนคิด ชวนทำ ถังขยะ สร้างสรรค์ สำหรับใช้รณรงค์ลดขยะ แต่ละประเภท 2. ใช้กิจกรรมรณรงค์ 3 ครั้ง สร้างแรงจูงใจ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
- ปริมาณขยะในโรงเรียน - การผลิตปุ็ยอินทรีย์ ผลลัพธ์ (Outcome)
-ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 80%เกิดจากการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง -โรงเรียนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง -ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงร้อยละ 80

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
5 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsahajohnsahajohnเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 20:18:03

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : 9. พัฒนากลไกการรวบรวมและกระจายผลผลิตของเครือข่าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประธานกล่าวต้อนรับและสวัสดีสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน -ชี้แจงรายละเอียดในเนื้อหาของกิจกรรมที่จัด -ตั้งวงคุยถึงการกระจายผลผลิตจากสมาชิกว่าจะไปในทางไหน -สมาชิกและผู้ร้วมได้ซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ -ปรึกษาหารือเรืองตลาดในชุมชนใกล้บ้านและตลาดที่ไกลออกไปทำยังไงให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด -การรวบรวมผลผลิตแต่ละแห่ง ว่าน่าจะมีศูนย์แม่ รับสินค้าไว้ -พืชชนิดไหนที่ตลาดต้องการ
-ดูพื้นที่ของแต่ละคนว่า เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหนได้บ้าง -ต้องมีการบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้มีการจัดตั้งพื้นที่โซนต่างๆ เพื่อเป็นที่รองรับและกระจายสินค้าของสมาชิก -จัดตั้งธนาคารต้นไม้ไปต่างอำเภอ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะชำกล้าไม้ และการปลูกให้มากขึ้น -มีการจัดระเบียบ การซื้อ-ขาย การจ่ายเงิน การขนส่ง -เปิด-หาตลาดชุมชน เช่นขายผักตามร้านขนมจีนในหมู่บ้าน ฝากขายตามร้านค้า ร้านขายของชำ ในหมู่บ้าน -หาร้านอาหารต่างๆในตัวเมือง และพื้นใกล้ ไกลรวมถึงตลาด กทม. ุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
31 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsahajohnsahajohnเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 19:51:02

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : 6. ปฏิบัติการขยายลดใช้สารเคมีในสวนยาง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-9.00 น เริ่มทำการลงทะเบียนสมาชิกและประชาชนที่สนใจ -ได้มีการแจกเมล็ดดาหลาฟรี ให้กับผู้มาลงทะเบียนและแจกแผ่นพับการลดและโทษของสารเคมีพิษทุกีคน -แจ้งให้รู้ถึงโทษของสารเคมีที่มีต่อตัวเราเองรวมไปถึงคนรอบข้าง -ได้จัดทำชุดนิทรรศการ ถึงโทษของสารเคมีให้ปร่ะชาชนและผู้สนใจได้รับรู้และตระหนักุถึงการที่จะไม่ใช้สารเคมีในสวนยางอีกต่อไป -ได้พูดคุยกับคุณะครูและนักเรียนที่ได้เขามาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยแจ้งให้นักเรียนได้รับรู้ถึงโทษของสารเคมีและให้นักเรียนทุกคนกลับไปบอกพ่อแม่ของตัวเองให้เลิกใช้สารเคมีพิษในสวนยางและผลที่จะเกิดขั้นหากเรายังไม่หยุดใช้สารเคมีในสวนยาง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ให้ความสำคัญและรู้ถึงโทษของสารเคมีและจะ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในสวนยาง ประชาชนและสมาชิกได้ความรู้จากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพราะมันบ่งบอกถึงอันตรายของสารเคมีทางการเกษตร

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
25 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsahajohnsahajohnเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 18:56:50

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : 11. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่่ 8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประธานกล่าวต้อนรับและสวัสดีสมาชิกและคณะทำงานทุกคน -แนะนำสมาชิกป่าร่วมยางเพิ่มอีก 4คน -แจ้งกิจกรรมที่เราได้ร่วมทำกับสสส ปตท. ให้สมาชิกใหม่ได้ทราบ -แจ้งผลของการที่พาสมาชิกจำนวน 10ไปดูงาน ที่นครกับสุราษฎร์และขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ความร่วมมือและเต็มใจทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี -แจ้งให้รู้ว้า ในวันที่ 26/07/62นี้ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว จาก ม.ทักษิณ ป่าพะยอม จะมาคุยรายละเอียดของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม -แจ้งเรื่องการทำป่ยหมักไว้ใช้เอง โดยสมาชิกบางคนได้เสนอให้ทำไว้ใช้เอง -แจ้งเรื่อง วันที่ 27/07/62นี้ ทางกลุ่มจะทำการฝึกอบรมการสานสาดคลุ่มให้กับสมาชิก เวลา 9.00น. เป็นต้นไป -ชวนสมาชิกไปร่วมงานออกบูธ ที่เทศบาลโคกม่วง อ.เขาชัยสน โดยเราจะร่วมทำกิจกรรรม ปฎิบัติการขยายลดใช้สารเคมีในสวนยาง -เหรัญญิก แจ้งยอดเงินออมและเงินคงเหลือของกลุ่ม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้รู้ถึงรายละเอียดของงาน เป็าของกิจกรรมว่า ได้ดำเนินการไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ -ได้มารับรู้ถึงปัญหาและหาทางออก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
21 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsahajohnsahajohnเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 17:48:25

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : 8. จัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคน -เชิญนายกเทศมน่ตรีกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรมในฐานะเป็นสมาชิกและภาคีเครื่อข่าย -พีเสนีกล่าวที่มาของโครงการ node flagship พัทลุงและพูดถึงการจัดการทรัยพยากร ผลผลิตของตำบลลำสินธ์ุ  คนพัทลุงทีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ขอธรรมชาติ และตัวพันธุกรรมพื้นท้องถิ่นของเรา -กล่าวถึงพืชอาหารเริ่มลดน้อยลง ผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม -กล่าวถึงทำยังไงให้เกิดการทำป่าร่วมยางเพิ่มขั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพของพวกเรา มีความมั่งคง และกินอาหารปลอดภัยจากการลดการใช้สารเคมีในสวนยาง -กล่าวถึงการดึงพันธุกรรมพืชท้องถิ่นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม -กล่าวถึงจุดเด่นในการทำป่าร่วมยาง คือปลูกพืชผสมผสานหลายๆชนิดเพื่อให้เกิดความหลากหลาย -ทำให้เกิดรายได้นอกเหนือจากยางอย่างเดียว -ช่วงบ่ายได้มีการล้อมวงคุย โดยนายสหจร ชุมคช ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่เสนี พีจิรัฐพลและร่วมด้วยสมาชิกและผู้เข้าร่วมทุกคน -ได้ร่วมกันพูดคุย ซักถามข้อสงสัยต่างๆ -คุณเสาวนีย์ จากเครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้ พูดถึงตัวพันธุกรรม เมล็ดพันธืุ รวมถึงพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ เราได้ส่งให้คน กทม.ได้กินเป็นดใช้เป็น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผักพื้น่บ้านของเรา โดยเป็นอาหารปลอดภัยและปลอดสารพิษ และถือเป็นการให้โอการชุมชน -กล่าวถึง ควรเสนอความหลากหลายของพืชผักให้เชฟและผู้สนใจได้เห็น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้รู้ถึงพืชผักท้องถิ่นสที่ได้สำรวจสอบถามจากสมาชิก คนในชุมชนและเครือข่ายว่าแต่พื้นที่ มีผักชนิดใดบ้างที่น่าสนใจบ -หาพืชผักบางส่วนที่ขาดหายไปแต่เป็นที่ต้องการของตลาด กลับมาปลูกเพิ่ม -เกิดกติกากลุ่มของธนาคารต้นไม้ร่วมกัน เช่น ชำต้นไม้ ไม่ใช้สารเคมี ลด ละ เลิก
-ชำต้นไม้ท้องถิ่นเพิ่มขั้น -ดูแล ทำปุ่๋ยอินทรีย์ แทนการใช้ป่๋ยเคมี -ได้มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้พันธุ์พืชพื้นถิ่นขึ้น แบ่งเป็น ธนาคารกล่าง คือศูนย์แม่ เป็นที่รวบรวมผลผลิต ของสมาชิก  ธนาคารย่อย คือ ธนาคารของสมาชิกที่ไว้ชำต้นไม้ เพาะต้นกล้า เพื่อส่งให้ศูนย์แม่  และไว้ปลูกลงแปลงของต้ัวเอง

-ขยายของสาขาธนาคารต้นไม้เพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 15:04:14
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:53:31 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมทีมโครงการ เพื่อออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูล
 2. นัดวันลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โดยประสานงานกับชาวบ้านในครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป้าหมายครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และครัวเรือนที่ยังไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน จำนวน 20 ครัวเรือน **ข้อควรปฏิบัติการลงพื้นที่ 1. การลงพื้นที่ ต้องมีการนัดล่วงหน้า และบางบ้านต้องไปซ้ำ เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน สาเหตุคือลืมนัด หรือ ติดธุระกระทันหัน 2. ควรลงพื้นที่อย่างน้อย 2 คน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

**ผลการใช้งานเตาชีวมวล (สำหรับครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน) 1. เตาชีวมวลมีการประหยัดไม้ฟืนได้จริง โดยปกติจะมีการใช้ไม้ฟืนเดือนละ 35กระสอบ ตอนนี้ลดลงเหลือ 20กระสอบ สำหรับครัวเรือนที่มีอาชีพปรุงแกงขาย 2. เตาชีวมวลจุดติดไฟได้เร็ว 3. เตาชีวมวลบางบ้านบอกว่าให้ความร้อนช้า ควรปรับปรุงให้เพดานรองฟืน ขยับขี้นมาใกล้กับขาวางของหม้อหุงต้ม 4. บางบ้านบอกไม่ได้ใช้แก๊สเลยตั้งแต่มีเตาชีวมวล ค่าใช้จ่ายด้านแก๊สจึงลดลงมา

**ข้อมูลทั่วไป 1. พลังงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ พลังงานน้ำมัน
2. ช่วงเดือนเมษายน มีการใช้น้ำมากขึ้นทุกบ้าน โดยปริมาณการใช้น้ำเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิม 3. มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย จากการสร้างความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
21 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 20:05:54
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 4 สิงหาคม 2562 11:49:29 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน จากโครงการ การจัดการพลังงานสะอาด เปิดให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและสังคม
 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาดูงาน
 3. กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ ตามระดับความเหมาะสม ต่อผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
 4. มีการจัดวงอภิปราย ถาม-ตอบ แบบปากเปล่า เพื่อทดสอบผู้เข้ามาเรียนรู้ ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน และต้องการให้แหล่งเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีกบ้าง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 52 คน เดินทางมาจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 2. กำหนดฐานการเรียนรู้ เป็น 4 ฐาน ได้แก่
      2.1 พลังงานแสงอาทิตย์กับการใช้ในครัวเรือน
      2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ กับการใช้งานในภาคการเกษตร และการประมง
      2.3 พลังงานชีวมวล สาธิตการใช้เตาชีวมวลประหยัดฟืน
      2.4 เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้
 3. วงอภิปราย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันสรุปเรื่องที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียน วิทยากรชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาพลังงานในปัจจุบัน ทัศนคติด้านการใช้พลังงานในอนาคต แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
 4. นักเรียนกล่าวแสดงความตั้งใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือนหรือในแปลงเกษตร เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 21:18:40
แก้ไขโดย kokmuang62 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 21:35:14 น.

ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 13 )

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เป้นเวทีสร้างแรงจูงใจการจัดการขยะ โดยคณะทำงานหมู่ที่ 13 หากลุ่มแกนนำหมู่ที่ 13 จำนวน  20 ครัวเรือน โดยจัดเวทีให้ความรู้การคัดแยกขยะทั้ง 4  ประเภท และอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยไส้เดือนโดยสร้างจุดเรียนรู้ไว้ที่ศาลาหมู่บ้านและรับทราบ(ร่าง)กติกาตำบลการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ทั้ง 12 ข้อ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น มีแกนนำการจัดการขยะในหมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
มีจุดเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยไส้เดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.