ชื่อ-นามสกุลตำบลอำเภอจังหวัด
ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
กฤษฎา รอดบุญคง ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
กอปรกมล. ศรีภิรมย์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
กัลยา เอี่ยวสกุล แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
กำธร ขันธรรม ตากแดด เมืองพังงา พังงา
ขนิษฐา ทองเย็น บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
คชาพล นิ่มเดช ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
คุณากร เตกฉัตร บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ยะลา เมืองยะลา ยะลา
จรูญ สุดสาย ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
จารุวรรณ วงษ์เวช คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
จิรัชยา เจียวก๊ก รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
เฉลิมวงศ์ เพ็ชรรัตน์ บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
ชญานิน เอกสุวรรณ วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
ชนภัทร ณ วาโย ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
ชนัตศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ชัญญานุช พุ่มพวง สาคร ท่าแพ สตูล
ชัยรัตน์ พัฒนราช บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
ชาตรี มูลสาร ตากแดด เมืองพังงา พังงา
ชิดสุภางค์ ชำนาญ บางสน ปะทิว ชุมพร
ชุติมา รอดเนียม ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
ชูศักดิ์ โมลิโต บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
เชภาดร จันทร์หอม นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
เชาวลิต ลิบน้อย ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
ไชยา สุทธิโภชน์ ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
ญัตติพงศ์ แก้วทอง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
ฐิตารัตน์ แก้วศรี ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
ฐิติชญาน์ บุญโสม ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
ณชพงศ จันจุฬา รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
ดุริยางค์ วาสนา พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
ทัศนีย์ วนศิริพงศ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ธนภัทร ตรีทัศน์ พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
ธีรนันต์ ปราบราย บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
ธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต พิมาน เมืองสตูล สตูล
นบ ศรีจันทร์ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
นภาภรณ์ แก้วเหมือน กำแพง ละงู สตูล
นราธร หงษ์ทอง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
นฤมล ฮะอุรา ท่าแพ ท่าแพ สตูล
นัจมี หลีสหัด นาทวี นาทวี สงขลา
นันทพงศ์ นาคฤทธิ์ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
นัศรุดดีน เจะแน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
น้ำทิพย์ ชินนาพันธ์ นาทวี นาทวี สงขลา
นิตยา ดวงสวัสดิ์ พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
นิตยา นิลจันทร์ เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
ไบตุลมาลย์ อาแด เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
ประพันธ์ สีสุข สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
ประวิช ขุนนิคม อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
ปรีชา จตุราบัณฑิต นบปริง เมืองพังงา พังงา
ปาริชาติ แก้วทองประคำ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
พรพรหม เสียงสอน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
พัชนี ตูเล๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
พัลลภา ระสุโส๊ะ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
พิจาริน สมบูรณกุล ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
ฟาอีซะห์ แวเยะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
เฟาซี ดำยูโซ๊ะ ควนโดน ควนโดน สตูล
ภาณุมาศ นนทพันธ์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
ภารดา อุทโท เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
มงคล สองทิศ บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
มะดาโอะ ปูเตะ เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
มันตรินี หนูฤทธิ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
มาฆฤกษ์ ชูช่วย ละมอ นาโยง ตรัง
มาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
มาลัย กลายสุวรรณ สะพลี ปะทิว ชุมพร
มีมีซูซีลียานา บินยูโซ๊ะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
มูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ยุทธนา สรวิเชียร ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
ยุทธนา หอมเกตุ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์ คลองขุด เมืองสตูล สตูล
รดาณัฐ สินสมบุญ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
รุ่งนภา คงชุม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
วิชชุดา บำรุงสุข ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
วิเชียร จิตต์พิศาล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
วิเชียร สงอักษร สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
วิลายะตี นิเซ็ง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
วิษณุ ทองแก้ว นาสัก สวี ชุมพร
วีรมลล์ แก้วน้อย คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วุฒิชัย ศรีช่วย โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วุฒิพงษ์ รำเพย บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
แวอามีเนาะห์ สุหลง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
ศรินธร แก่นจันทร์ นาขา หลังสวน ชุมพร
สมเจตน์ ถิรพุทธิพงศ์ หงาว เมืองระนอง ระนอง
สมใจ ด้วงพิบูลย์ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
สมชาย เนียมหวาน บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
สมนึก นุ่นด้วง นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
สวัสดิ์์ ไหลภาภรณ์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
สัญญา เวียงนนท์ เขาทะลุ สวี ชุมพร
สุจิตรา ป้านวัน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
สุทธิชาติ เมืองปาน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
สุทธิมา ปอร์เตโร อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
เสงี่ยม ศรีทวี ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
แสงนภา หลีรัตนะ นาขา หลังสวน ชุมพร
อมรภัค ณ นคร เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
อมาวสี อัมพันศิรินรัตน์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
อรพรรณ คงศรีชาย โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
อริสราวรรณ สุขเนาวรัตน์ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
อรุณี จำรูญโรจน์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
อะหมัด หลีขาหรี แค จะนะ สงขลา
อังสุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
อัญชลี ทองคง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
อับดุลคอเล็ด เจะแต รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
อารีย์ สุวรรณชาตรี ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
อิบรอฮิม สารีมาแซ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
อิลฟาน ตอแลมา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
อุไรวรรณ ตันธอาริยะ ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
เอกลักษณ์ ทวี กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์ นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
ฮาฟีซู บินดาแมง จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส

ทั้งหมด 112 คน