ชื่อ-สกุล นาย ภาณุมาศ นนทพันธ์
ที่อยู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
เฟซบุ๊ค http://softganz.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2532 ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2556 ปริญญาโท สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ การจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2532 Service Engineer TN. Nixdorf Thailand เอกชน
พ.ศ. 2535 Sale Engineer Vichusin OA Network Co.,Ltd. เอกชน
พ.ศ. 2538 General Manager Silicon Computing Co.,Ltd. เอกชน
พ.ศ. 2541 Computer Programming Freelance ประชาสังคม
พ.ศ. 2552 คณะทำงาน โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่หาดใหญ่ ประชาสังคม
พ.ศ. 2556 นักวิชาการอิสระ

ความชำนาญ

สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอีเลคทรอนิคส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย ภาณุมาศ นนทพันธ์