ชื่อ-สกุล นาย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/sutthiphongu

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ / รังสีวินิจฉัย (วทบ. รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ/สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (วทม. การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2532 จ.รังสีเทคนิค ภาควิชารังวิทยา / รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐ
พ.ศ. 2534 หัวหน้าศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ / รพ. ประชาเวช เอกชน
พ.ศ. 2540 นักรังสีการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐ
พ.ศ. 2547 AX Application Specialist (Engineer) Healthcare /บ.ซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย) เอกชน
พ.ศ. 2553 นักวิชาการอิสระ อิสระ ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
Application Specialist หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดทั่วไป
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เอ็กซเรย์ตรวจพิเศษ Flu/SP
Web Admin (กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ , คน(ใต้)สร้างสุข, ศว.สต., สจรส เป็นต้น)

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 ระบบติดตามโครงการ ศอบต. ศอ.บต./สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
พ.ศ. 2558 ชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้ สสส./สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
พ.ศ. 2559 กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ สปสช. เขต12

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน