ชื่อ-สกุล นาย วิษณุ ทองแก้ว
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค แผ่นดิน พอเพียง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2540 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2535 นักวิชาการสาธารสุข รพสต.บ้านคลองน้อย รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
นักเสริมพลัง
นักประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ สสส

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ทวีวัฒน์ เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล