ชื่อ-สกุล ดร.ภก. คชาพล นิ่มเดช
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค Aotta kung

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2554 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ ป โท (เภสัชกรรมคลินิก) สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558 ปริญาเอก เภสัชศาสตร์ ป เอก สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2560 เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
เภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร
เศรษฐศาสตร์
สมุนไพร
โรงพยาบาลคุณภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล