ชื่อ-สกุล นาย ยุทธนา สรวิเชียร
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Yutthana Sonwichian

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญาตรี ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา สถาบันราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2532 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตำบลทุ่งคาวัด รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
ด้านคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นางนฤมล สรวิเชียร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย ยุทธนา สรวิเชียร