ชื่อ-สกุล นางสาว มันตรินี หนูฤทธิ์
ที่อยู่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Montrinee Nurit

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2557 ปริญาตรี วิทยาการจัดการ การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล