ชื่อ-สกุล ดร. ภารดา อุทโท
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Aew Pu

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญาเอก ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
จุลชีววิทยา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ดร. ภารดา อุทโท