ชื่อ-สกุล นาง นิตยา นิลจันทร์
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค nittaya ninchantara

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2545 ปริญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พ.ศ. 2546 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2549 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2535 พยาบาลเทคนิค รพ.อ่าวลึก รัฐ
พ.ศ. 2539 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพสต.บ้านในสระ อ.เมืองกระบี่ รัฐ
พ.ศ. 2548 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ รัฐ
พ.ศ. 2557 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.บ้านทุ่ง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การมีส่วนร่วม
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
การจัดการขยะ
งานยาเสพติด
งานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
งานวิชาการ/วิจัย
งานยุทธศาสตร์/แผนงาน
งานบุหรี่/แอลกอฮอล์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2760 ประเมินงานยาเสพติด งานระบาดวิทยาและงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายกฤษติเดช ภูวดลถิรภ้ทท์ ผอ.รพสต.บ้านทุ่ง

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง นิตยา นิลจันทร์
  • photo นาง นิตยา นิลจันทร์
  • photo นาง นิตยา นิลจันทร์