ชื่อ-สกุล นางสาว วีรมลล์ แก้วน้อย
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Pearva colorful

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2557 ปริญาตรี วิทยาการจัดการ องค์การและการจัดการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2557 ธรุการบุคคล แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร เอกชน
พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่โครงการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นางเมตตา ชุมอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล