ชื่อ-สกุล นาย ไบตุลมาลย์ อาแด
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Ardae Baitulman

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยนักวิจัย มูลนิธิรักษ์ไท ประชาสังคม
พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2543 - -

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล