ชื่อ-สกุล ผศ. ณชพงศ จันจุฬา
ที่อยู่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค ณชพงศ จันจุฬา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการทรัพยากร ม.เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการทรัพยากร ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ผศ. ณชพงศ จันจุฬา