ชื่อ-สกุล นางสาว พิจาริน สมบูรณกุล
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Pijarin Somboonkul

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2558 ปริญาตรี สหเวชศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2558 นักกำหนดอาหาร รพ.รามคำแหง เอกชน
พ.ศ. 2559 นักกำหนดอาหาร รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เอกชน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล