ชื่อ-สกุล นาย จิรัชยา เจียวก๊ก
ที่อยู่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/buab.jirach

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2556 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2551 พยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ
พ.ศ. 2557 อาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เอกชน
พ.ศ. 2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
พัฒนามนุษย์และสังคม
สวัสดิการชุมชน
กลุ่ม และเครือข่าย
การประกันคุณภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 ประเมินคุณภาพภายใน สกอ.
พ.ศ. 2559 ประเมินSTEMการศึกษา สถาบันคีนัน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ณชพงศ จันจุฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล