ชื่อ-สกุล นางสาว น้ำทิพย์ ชินนาพันธ์
ที่อยู่ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2554 ปริญาตรี การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2554 แพทย์แผนไทย รพ.สมเด็จฯนาทวี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.สมเด็จฯนาทวี

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล