ชื่อ-สกุล นาย อับดุลคอเล็ด เจะแต
ที่อยู่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Sahara success

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รัฐ
พ.ศ. 2559 อาจารย์ ม.อ.ปัตตานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การพัฒนาชุมชนและสังคม/การทรัพยกรมนุษย์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ดร.วันพิชิต ศรีสุข อาจารย์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล