ชื่อ-สกุล ดร. จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
ที่อยู่ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เฟซบุ๊ค jariyaporn masawat

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 อาจารย์ ม.ราชภัฏยะลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ดร. จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์