ชื่อ-สกุล นาย นัศรุดดีน เจะแน
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Nasruddin jehtnarakun

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2555 ปริญาตรี ทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์แผนไทย มทร.อีสาน ว.สกลนคร

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ ต้น อบต.โคกเคียน รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
พิธีกร/วิทยากร

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 สปสช.12 สปสช.12

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผู้อำนวยการ รพ.จะแนะ รพ.จะแนะ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย นัศรุดดีน เจะแน