ชื่อ-สกุล นางสาว กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
ที่อยู่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค facebook/kannokwan Thaipradit sdu

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2555 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว กนกวรรณ ไทยประดิษฐ