ชื่อ-สกุล นาง เอกลักษณ์ ทวี
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค เอกลักษณ์ ฤทธิกุล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี การบัญชี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 นักพัฒนาชุมชน อบต.บ้านทำเนียบ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การบัญชี

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายธีรนันต์ ปราบราย อบต.บ้านทำเนียบ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล