ชื่อ-สกุล นาย จรูญ สุดสาย
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
เฟซบุ๊ค สุดสายพลัดถิ่น

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2520 ปริญาตรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2542 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศจกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล