ชื่อ-สกุล ดร. กอปรกมล. ศรีภิรมย์
ที่อยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค กอปรกมล ภิรมย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ดร. กอปรกมล. ศรีภิรมย์