ชื่อ-สกุล นาย ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
ที่อยู่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค Lekke Permzup

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2528 ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูล ซีสเต็ม จำกัด เอกชน
พ.ศ. 2557 ประธาน ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ประชาสังคม
พ.ศ. 2558 รองประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดกระบี่ จำกัด ประชาสังคม
พ.ศ. 2559 นายกสมาคม สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
วิศวกรรมศาสตร์โยธา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นางศิรวี วาเล๊าะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล