ชื่อ-สกุล นาย มาฆฤกษ์ ชูช่วย
ที่อยู่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/makharerk.chouchuay

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท วิทยาการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาธุรกิจการบิน
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาการพัฒนาบุคลิกภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล