ชื่อ-สกุล นาย ชัยรัตน์ พัฒนราช
ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค yy_st.p@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2542 ปริญาตรี ส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2542 ปริญาตรี

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2540 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
ส่งเสริมอาชีพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2558 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดหลินจือเพื่อบริโภคเสริมสุขภาพแบะจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายธงธวัช ลูกรักษ์ เทศบาลเมืองนาสาร

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล