ชื่อ-สกุล นาง ชาตรี มูลสาร
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
เฟซบุ๊ค chartreemunsan@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง ชาตรี มูลสาร