ชื่อ-สกุล นางสาว ชุติมา รอดเนียม
ที่อยู่ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค https://m.facebook.com/home.php

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล
พ.ศ. 2558 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ การจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 อาจารย์ ม.หาดใหญ่ เอกชน
พ.ศ. 2560 อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2543 - -

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว ชุติมา รอดเนียม
  • photo นางสาว ชุติมา รอดเนียม