ชื่อ-สกุล นาย พรพรหม เสียงสอน
ที่อยู่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค พรพรหม เสียงสอน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2549 ปริญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2553 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัทนวนครการแพทย์ จำกัด เอกชน
พ.ศ. 2553 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รัฐ
พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2766 การสำรวจเชิงสาธารณะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค จังหวัดตรัง (Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development Trang: RCE Trang) เทศบาลนครตรัง
พ.ศ. 2770 การประเมินโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ กลุ่มจังหวัดอันดามัน (ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต) ANDAMAN HAPPY WORKPLACE สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล