ชื่อ-สกุล นาง ชิดสุภางค์ ชำนาญ
ที่อยู่ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Chidsupang Chamnan

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2542 ปริญาตรี

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2543 สมาคมเพื่อนมิ่งแวดล้อม ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล