ชื่อ-สกุล นาย กำธร ขันธรรม
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
เฟซบุ๊ค kamthorn

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญาตรี ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2546 กรรมการ พีฒนาชุมชน ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
กระบวนกร

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2543 - -

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายไมตรี จงไกรจักร์ ภาคประชาสังคม

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล