ชื่อ-สกุล นาง สุจิตรา ป้านวัน
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค 9

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2540 นักบริหารงานการเงินบัญชี อบต รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
ชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ครูกบ สช

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง สุจิตรา ป้านวัน