ชื่อ-สกุล นางสาว มาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ
ที่อยู่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค มาริสา เกียรติศักดิโสภณ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาล ม.สุโขทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2532 พยาบาลเทคนิค รพ.มายอ รัฐ
พ.ศ. 2539 พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ลาน รัฐ
พ.ศ. 2548 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองปัตตานี รัฐ
พ.ศ. 2555 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปัตตานี รัฐ
พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปัตตานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว มาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ