ชื่อ-สกุล ดร. อมรภัค ณ นคร
ที่อยู่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Amonpak NA Nakorn

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2559 ปริญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการน้ำเสีย

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล