ชื่อ-สกุล นาย อิลฟาน ตอแลมา
ที่อยู่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เฟซบุ๊ค Il-farn tolaema

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2540 ปริญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ มสธ.
พ.ศ. 2545 ปริญญาโท ศึกษาสาตร์ ม.อ.

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2540 จพ.สาธารณสุข สสอ.ธารโต รัฐ
พ.ศ. 2547 นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา รัฐ
พ.ศ. 2554 ผจก. สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ประชาสังคม
พ.ศ. 2554 นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน รัฐ
พ.ศ. 2560 ผอ. สถาบันนวัตกรรมสุขภาพวิถีอิสลาม ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการสุขภาพชุมชน
การจัดการสุขภาพวิถีอิสลาม
การผลิตสื่อสุขภาพ
การบริหารโครงการด้านปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านสุขภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล