ชื่อ-สกุล นางสาว มีมีซูซีลียานา บินยูโซ๊ะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Mimeesusiliyana Binyousoh

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2560 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล