ชื่อ-สกุล นาย ธนภัทร ตรีทัศน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค ธนภัทร ตรีทัศน์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท วิทยาลัยการปกครองท้องท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2539 ปลัดอบต. รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดทำแผน/เวทีประชาคม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายทนง เพ็งมาก รพ.สต.บ้านยางอุง

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล