ชื่อ-สกุล นาง สุทธิมา ปอร์เตโร
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค Sutima Nakkarit

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี การบริการและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 Guest Service Center Agent Sheraton Krabi Beach Resort เอกชน
พ.ศ. 2553 Recreation Assistant Manager Sheraton Krabi Beach Resort

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล