ชื่อ-สกุล ดร. ดุริยางค์ วาสนา
ที่อยู่ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100000013474868

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2549 ปริญาตรี กลุ่งงานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2560 ปริญาตรี มนุษยนิเวศศาสตร์ อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2560 ปริญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 วิทยาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รัฐ
พ.ศ. 2557 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กาญจนดิษฐ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การสาธารณสุขชุมชน
การวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชน
การจัดทำแผนงาน
การติดตามประเมินผลงานด้านสาธารณสุข

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล