ชื่อ-สกุล นาง อรพรรณ คงศรีชาย
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค kukmongmee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2537 นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครศรีธรรมราช รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ดร.เพ็ญ สุขมาก สจรส.

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล