ชื่อ-สกุล นาย ประวิช ขุนนิคม
ที่อยู่ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค Pkkung

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมสัก รัฐ
พ.ศ. 2554 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลเกาะพีพี
พ.ศ. 2555 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขชำนาญการ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2559 การประเมินกองทุนสุขภาพตำบล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เงินบำรุงโรงพยาบาลอ่าวลึก
พ.ศ. 2560 การประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เงินบำรุงโรงพยาบาลอ่าวลึก

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล