ชื่อ-สกุล นาง รุ่งนภา คงชุม
ที่อยู่ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค กุ๊กไก่ ค่ะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2545 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วสส.ยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2545 นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โคกโพธิ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาธารณสุข

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล