ชื่อ-สกุล นาย ชูศักดิ์ โมลิโต
ที่อยู่ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100000435763796

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2538 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2538 เจ้าพนักงานควบคุมโรค ศูนย์มาลาเรียที่ 4 จังหวัดสงขลา รัฐ
พ.ศ. 2550 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล