ชื่อ-สกุล นาย มงคล สองทิศ
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค มงคล สองทิศ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท สาธารณสุข บริหารงานสาธารณสุข มหาวิรามคำแหง
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท สาธารณสุข บริหารงานสาธารณสุข มหาวิรามคำแหง
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท สาธารณสุข บริหารงานสาธารณสุข มหาวิรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2534 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รัฐ
พ.ศ. 2534 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รัฐ
พ.ศ. 2534 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล