ชื่อ-สกุล นางสาว นัจมี หลีสหัด
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Nutmee Nong

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2558 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2558 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางนบ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล