ชื่อ-สกุล นาย ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์
ที่อยู่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค #

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี สาธารสุข สาธารณสุขศาตร์ มสธ
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มสธ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2539 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาธารณสุข
กฏหมาย

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล