ชื่อ-สกุล นางสาว วิชชุดา บำรุงสุข
ที่อยู่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Nam Witchuda

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2549 ปริญาตรี วิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2553 นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลท่าแซะ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล