ชื่อ-สกุล นาง อรุณี จำรูญโรจน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค arunee

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2528 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ วพบ.สงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2528 พยาบาลวิชาชีพ รพ.พิปูน
พ.ศ. 2534 นักวิชาการสาธารสุข สสจ.นศ
พ.ศ. 2560 นักวิชาการสาธารสุข สสจ.นศ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล