ชื่อ-สกุล นางสาว ฟาอีซะห์ แวเยะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค หนูน้อย ที่กำลังรอ อยู่น่ะค่ะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2559 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2560 ธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การคีย์ข้อมูล

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล